County Services           How Do I?     

Phúc lợi cho nhân viên

Truy cập Biểu mẫu xin hưởng phúc lợi 

2024 Retiree Health Insurance and Medicare Info Session

LINK: https://youtu.be/MfiRtdOPoVk

Slides 

Tài liệu các buổi giới thiệu thông tin mở

Tompkins County All Benefits Overview

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=JlT-Y08MOEM

Slides

Bảo hiểm y tế Excellus BCBS:

LINK: Excellus BCBS Health and Rx Info Session Passcode: D9YA$^#?

Slides

www.ExcellusBCBS.com

CanaRx:

LINK: Pending

Slides

www.CanaRx.com (CanaRx) Đăng nhập: GTCMHIC

Nha khoa và nhãn khoa của CSEA:

LINK: https://youtu.be/wixH3hD6xIc

Slides

www.CSEAEBF.com

Benetech FSA và HRA:

LINK: https://youtu.be/80xUbwcJYic

Slides

https://Benetech.lh1ondemand.com

ESI EAP (Chương trình hỗ trợ nhân viên)

Traditional EAP Info Session

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4pVbvoa5Hvs

Slides

Public Safety EAP Info Session

LINK: https://youtu.be/OTBLb_8RC9Q

Slides

www.theEAP.com

Chương trình phúc lợi trả sau của bang New York

Tài liệu trình chiếu về đăng ký chương trình

Tài liệu trình chiếu về hưu trí

www.NYSDCP.com

Chương trình tiết kiệm đại học của bang New York 529

www.ny529atwork.org

Đặt lịch hẹn 1:1 với quản lý tài khoản của chúng tôi, Melissa Kapsiak, TẠI ĐÂY.

Mẫu đơn xin hưởng phúc lợi

THÔNG TIN LỊCH LÀM VIỆC LINH HOẠT

Phụ lục A - Mẫu đơn yêu cầu lịch làm việc linh hoạt

Phụ lục  B - Thỏa thuận lịch làm việc linh hoạt

THÔNG TIN VỀ THỎA THUẬN LÀM VIỆC TỪ XA

Phụ lục A - Yêu cầu sắp xếp làm việc từ xa

Phụ lục B - Thỏa thuận làm việc từ xa

Phụ lục C - Nhật ký làm việc từ xa hằng tuần