County Services           How Do I?     

Hợp đồng nhân sự/Thang lương

 


NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG, Hiệp hội Công nhân Viên chức, Địa phương 855, Công đoàn Hoa Kỳ (AFSCME), Liên đoàn Lao động và Đại hội các Tổ chức Công nghiệp Hoa Kỳ (AFL-CIO)

2024-2026 Blue Collar Contract with Salary Scales

2024-2026 Blue Collar MOA

2024 Blue Collar Salary Scale

2025 Blue Collar Salary Scale

2026 Blue Collar Salary Scale

2024 Holiday Schedule


CẢNH SÁT TUẦN TRA GIAO THÔNG Phó cảnh sát trưởng và nhân viên văn thư, EUTCSE

Hợp đồng có thang lương năm 2004-2025 (Có thể tìm kiếm)

Biên bản thỏa thuận - Ngày nghỉ lễ Chấm dứt chế độ nô lệ Juneteenth
 

Lịch nghỉ lễ 2023 của bộ phận dân sự

Lịch nghỉ lễ 2024 của bộ phận dân sự

Lịch nghỉ lễ 2025 của bộ phận dân sự

Lịch nghỉ lễ 2023 của cảnh sát tuần tra giao thông

Lịch nghỉ lễ 2024 của cảnh sát tuần tra giao thông

Lịch nghỉ lễ 2025 của cảnh sát tuần tra giao thông

Thang lương 2016 là thang lương mới nhất dành cho cảnh sát tuần tra giao thông Sau đó là tài liệu về hòa giải, tìm kiếm sự thật và/hoặc giải quyết tranh chấp.


QUẢN GIÁO TRẠI GIAM

HỢP ĐỒNG NĂM 2015 - 2017

Biên bản thỏa thuận - Đổi ca làm việc/Thâm niên

Biên bản thỏa thuận - Ngày nghỉ lễ Chấm dứt chế độ nô lệ Juneteenth

Thang lương năm 2017

2024 Corrections Holiday Schedule


BAN QUẢN LÝ

Chính sách hành chính 03-0104-06. Các chính sách hành chính chi phối tiền lương và phụ cấp cho nhân viên Ban Quản lý được Ban Quản lý sửa đổi định kỳ theo nhu cầu. Những nhân viên này không có đại diện công đoàn hoặc hợp đồng. Nghị quyết 2018-63 ngày 20, tháng Ba năm 2018 quy định tăng lương cho năm 2018, 2019 và 2020.

Thang lương năm 2023

2024 Holiday Schedule 


BẢO MẬT

Theo Nghị quyết 77 năm 2007, tiền lương và phụ cấp cho cán bộ mật tuân theo quy định trong hợp đồng cho cán bộ viên chức.  Những nhân viên này không có đại diện công đoàn hoặc hợp đồng. 

Thang lương năm 2023

Lịch nghỉ lễ năm 2023


Kết quả phân tích bồi thường năm 2023

Cán bộ viên chức

Nhân viên lao động

Tuần tra đường phố

Phòng Cải huấn

Ban quản lý

Bảo mật