County Services           How Do I?     

Sáng Kiến Đa Dạng

Tuyên Bố về Đa Dạng của Quận Tompkins

"Chính Quyền Quận Tompkins chú trọng tính đa dạng, công bằng và hòa nhập. Chúng tôi cam kết trao quyền cho nhân viên và cư dân để dỡ bỏ các rào cản mang tính hệ thống ngăn cản hoạt động quản trị toàn diện và cung cấp các dịch vụ của chính phủ cho tất cả mọi người." 

Quận Tompkins Đặt Trọng Tâm là Bình Đẳng

 

Liên kết với Ủy Ban Hòa Nhập Đa Dạng Lực Lượng Lao Động và Hiệp Hội Đa Dạng:                   

 

 

 

Ủy Ban Hòa Nhập Đa Dạng Lực Lượng Lao Động

 

Hiệp Hội Đa Dạng