County Services           How Do I?     

Phúc lợi nhân viên quận Tompkins năm 2024

Phúc lợi năm 2024

Vui lòng xem danh sách bên dưới để biết thông tin về chương trình phúc lợi, bao gồm cả tỷ lệ phí bảo hiểm năm 2024 mà bạn đủ điều kiện tùy theo đơn vị hoặc nhóm thương lượng tập thể và ngày được tuyển dụng của bạn.

Nhân viên lao động 
- Tất cả các nhân viên lao động

Cán bộ viên chức
 - Được tuyển vào hoặc trước 17/8/15 - Được tuyển vào hoặc sau 18/8/15

Cán bộ mật, ban quản lý và cán bộ được bầu
 - Được tuyển vào hoặc trước 17/8/15
- Được tuyển vào hoặc sau 18/8/15

Quản giáo trại giam
 - Được tuyển vào hoặc trước 4/9/17
 - Được tuyển vào hoặc sau 5/9/17

Hiệp hội Phó cảnh sát trưởng
 - Được tuyển vào hoặc trước 3/2/16
 - Được tuyển vào hoặc sau 4/2/16

Biểu đồ so sánh Chương trình bảo hiểm y tế năm 2022