BOE လံာ်တကွီၢ်ဒိဆူညါတဖၣ်

မၤနီၣ်-ဖဲနမ့ၢ်ဃ့ထီၣ်အခါပကဆှၢန့ၢ်နၤဒီးပှၤတထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်အလံာ်တၢ်ဖးအက့တခါဒီးနမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ 7 - 10 သီတချုးတၢ်ဃုထၢအနံၤကဘၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်,၀ံသးစူၤကိးဘၣ်ပှၤဖဲ (607 274 5521)တက့ၢ်. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃးတၢ်တထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်အလံာ်တၢ်ဖးအက့

 

စဲးကျံးထုးထီၣ်ဒီးမၤပှဲၤနလံာ်တကွီၢ်,မ့ၢ်၀ံၤဆှၢန့ၢ်အီၤဆူ-
    Tompkins County Board of Elections (Tompkins County တၢ်ဃုထၢတဖၣ်အကမံးတံာ်မိၢ်ပှၢ်)
    128 E. Buffalo St. Ithaca, NY 14850 အအိၣ်တက့ၢ်.

တဘၣ်ဆှၢဃီၤဖဲး(စ)ဆူ BOE အအိၣ်တဂ့ၤ. ပကဘၣ်ဒိးန့ၢ်စုဆဲးပနီၣ်အနီၢ်ကီၢ်န့ၣ်လီၤ.

(ဖဲနတမ့ၢ်၀ဲဒၣ် Tompkins County အလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိတဂၤအခါ,ဆှၢဃီၤလံာ်တကွီၢ်ဒိတဖၣ်ဆူနခီၣ်တံၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ Board of Elections အအိၣ်တက့ၢ်.

လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤအပူၤ-