County Services           How Do I?     

Luật chống phân biệt đối xử tại địa phương của Quận Tompkins

Luật địa phương hiện hành

Chương 92 của Đạo luật Tompkins: Chống phân biệt đối xử

Được ban hành vào năm 2004, luật địa phương này cung cấp các biện pháp bảo vệ cư dân dựa trên xu hướng tính dục, bản dạng giới và biểu hiện giới tính trong các lĩnh vực nhà ở, không gian thương mại, cho vay, việc làm, giáo dục và địa điểm công cộng.