County Services           How Do I?     

Tài liệu nơi làm việc

Văn phòng Nhân quyền quận Tompkins cam kết chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử trái phép tại nơi làm việc. Điều này bao gồm phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, xu hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới tính, tình trạng quân sự, tình trạng khuyết tật, tình trạng liên quan đến mang thai, tình trạng nạn nhân bạo lực gia đình, xu hướng di truyền hoặc tình trạng mang mầm bệnh, tình trạng gia đình, hoặc tình trạng hôn nhân; người lao động nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử sẽ được bảo vệ để tránh sự trả thù của người chủ thuê lao động.

Ngoài việc cung cấp các hội thảo đào tạo cho nhân viên của quận và các tổ chức địa phương, OHR còn cung cấp các nguồn lực sau đây để giúp hỗ trợ người sử dụng lao động tạo ra một nơi làm việc không có mọi hình thức phân biệt đối xử. Các tài nguyên do các tổ chức khác ngoài OHR tạo ra được ghi chú bên dưới. 

Bộ công cụ OHR LGBTI  (PDF) 

Những điều nên và không làm để có nơi làm việc thân thiện với LGBTQ (PDF)

Video đào tạo về SafeSpace 2017 (YouTube) Video đào tạo ngắn này (8 phút) do Văn phòng Nhân quyền (OHR) tạo ra sẽ giúp giải thích ý nghĩa của các biển báo SafeSpace và cách bạn có thể hỗ trợ các nỗ lực xây dựng SafeSpace của quận.

Mẫu chính sách việc làm cho người chuyển giới(PDF)  Do Trung tâm Luật dành cho Người chuyển giới lập ra

Bạo lực gia đình và bộ công cụ tại nơi làm việc(PDF)   Do Phòng khám Tư pháp Giới tính của Trường Luật Cornell, Trung tâm Vận động Chính sách, Ủy ban Nhân quyền Quận Tompkins và Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins hợp tác lập ra 

Bạo lực gia đình và Chính sách mẫu tại nơi làm việc (DOCX) Do Phòng khám Tư pháp Giới tính của Trường Luật Cornell, Trung tâm Vận động Chính sách, Ủy ban Nhân quyền Quận Tompkins và Văn phòng Nhân quyền Quận Tompkins lập ra