County Services           How Do I?     

LEP/LAP

 

(Trình độ tiếng Anh hạn chế/Kế hoạch hỗ trợ ngôn ngữ)


Trước đây, Văn phòng Nhân quyền đã điều phối các dịch vụ LEP/LAP và cung cấp các biểu mẫu trên trang này. 

Quận Tompkins đã cập nhật Kế hoạch LEP của quận và tập trung các dịch vụ này vào Bộ Hành chính quận.
 

Vui lòng xem Kế hoạch LEP/LAP của quận Tompkins (đăng trên trang web Chương trình tuân thủ của quận) tại liên kết sau:

Thông tin về cách thức quận Tompkins thực hiện các nghĩa vụ LEP/LAP cũng có thể được tìm thấy trong Tờ thông tin về Chương trình tuân thủ của quận Tompkins dưới đây:

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Cán bộ chương trình tuân thủ quận Tompkins hoặc Điều phối viên Chương trình Tuân thủ theo số 607-274-5551.