County Services           How Do I?     

Khiếu nại/khen thưởng

Tờ rơi thông tin

 

 

Mẫu đơn khiếu nại và khen thưởng (Tiếng Anh)

**Xin lưu ý rằng các biểu mẫu này là khiếu nại/khen thưởng cho hoặc chống lại Nhân sự của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Tompkins** Nếu bạn có khiếu nại chống lại một thành viên cộng đồng, vui lòng gọi cho nhân viên điều phối theo số 607-272-2444. 

 

 

Bản dịch mẫu đơn khiếu nại và khen thưởng