County Services           How Do I?     

COVID-19 တၢ်မၤကွၢ်


NYS Documentation of Isolation Orders Affirmation of Isolation for adults and children who have tested positive for COVID-19 and have been in isolation consistent with NYSDOH guidance. Click here for a fill-in PDF form.


 
ဘၣ်မၤကွၢ်သးလၢအခါဖဲလဲၣ်


နအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်-

If you, or someone you're with develops any of the symptoms common for COVID-19, you should get tested for the virus that causes COVID-19 regardless of your vaccination status. These include, but are not limited to the following:

 • တၢ်လိၤကိၢ်မ့တမ့ၢ်ခုၣ်ကနိး
 • တၢ်ကူးမ့တမ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤ
 • လီၤဘှံးလီၤတီၤ
 • ယုၢ်ညၣ်မ့တမ့ၢ်နီၢ်ခိအ့ၣ်ထုးဆါ
 • ခိၣ်သၣ်ဃံဆါ
 • တၢ်နၢမ့တမ့ၢ်တၢ်အရီၢ်လၢအဟါမၢ်ဘၣ်အသးသီသီတခါ
 • နါစ့ၤတံၢ်ဘံးမ့တမ့ၢ်နါအ့ၣ်ထံယွၤမ့တမ့ၢ်ကိာ်ယူၢ်ဆါ
 • သးကလဲာ်,ဘှီးမ့တမ့ၢ်ဟၢဖၢလူ


တၢ်ဂ့ၢ်အဂၤလၢတၢ်ကမၤကွၢ်သး-

 • တၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤဘၣ်တၢ်ဆါ- ဖဲအပူၤကွံာ် 2 နွံန့ၣ်,နအိၣ်ဘၣ်လၢပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်,မ့တမ့ၢ်ဖဲအတယံာ်ဒံးဘၣ်အခါမၤန့ၢ် COVID-19, မ့ၢ်လၢအမၤကွၢ်အသးအဃိလီၤ. 
 • ကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်လၢကဘၣ်မၤလၢခါဆူမဲာ်ညါ (Upcoming medical procedure)- လူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်နကသံၣ်သရၣ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢတၢ်ကသ့ၣ်နံၤဖးသီနတၢ်မၤကွၢ်တချုးနမၤန့ၢ်နတၢ်ကူးကွဲးအခါန့ၣ်တက့ၢ်.


မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်

 • ကိးဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တက့ၢ်.
 • ဖဲပှၤဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်မ့ၢ်တအိၣ်အခါ,မ့တမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဃုာ်ဒီးတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အုၣ်ကီၤအခါ,၀ံသးစူမကိးဘၣ် 2-1-1 (607-273-8686) လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • လဲၤအိၣ်သကိးကွၢ်ဘၣ်ပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်အံၤ-NYS တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤ (NYS Department of Health မ့တမ့ၢ် CDC တၢ်မၤကွၢ်အကဘျံးပၤ (CDC's Testing page)တက့ၢ်.

 
PCR တၢ်မၤကွၢ်

Cayuga Health (CH) Sampling Site လၢအအိၣ်လၢ the Shops လၢအအိၣ်လၢ Ithaca Mall (40 Catherwood Rd) ကးတံၢ်အသးဖဲမုၢ်ဖီဖး,လါမ့ၤ 5, 2023, ဖဲတၢ်ကွၢ်သမံသမိးတဘျုးလါဒီးဖဲပှၤသူတၢ်တဖၣ်စှၤလီၤ၀ဲဒၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.Cayuga Health ဟ့ၣ်ကမျၢၢ် PCR (တၢ်မၤကွၢ်အဒၢးမၤလီၤတံၢ်) အတၢ်မၤကွၢ်ဆူညါဖဲကသံၣ်သရၣ်အကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်,ပာ်ဃုာ်တၢ်ဟဲနုာ်လီၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဖဲ Immediate Care (8 Brentwood Drive, Ithaca). PCR အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ် testing အိၣ်၀ဲဒၣ်ဆူညါ လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တၢ်လၢအဂၤတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢပှၤတ၀ၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.ဖးဘၣ်ပ အ့ဖြ့ၣ် 28, 2023 တၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.

Low or No-Cost PCR tests at select local pharmacies: Click here for locations. Contact the pharmacy directly for more information. 

Rheonix Laboratories (30 Brown Road, Ithaca): Nasal or Saliva testing; insurance billed. Click here for more information or call 607-252-6424.

Changes in funding for PCR testing: The Federal Emergency Declaration funding ends on May 11, 2023 and PCR test funding by the Tompkins County Legislature ended in January 2023. These changes may result in changes to your health insurance coverage for PCR or lab confirmed tests, such as responsibility for co-pays. It is recommended that you speak with your workplace HR or benefits office, or your insurance provider to find out the cost prior to seeking a PCR test. Health insurance coverage requires that the situation fit the criteria for being medically necessary.


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

တၢ်မၤကွၢ်သးလၢနီၢ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ်အပီးအလီတဖၣ်

WHAT: Self-tests or at-home test kits (also sometimes referred to as Antigen tests) are one of the many prevention tools we can use to stop of the spread of COVID-19, along with vaccination, masking, and physical distancing. They are able to signal current infection using a qualitative detection of the nucleocapsid protein antigen from SARS-CoV-2, providing information about the risk of spreading the virus that causes COVID-19. Typically a nasal swab is used to collect the sample.

WHERE: Self-test kits are available over the counter at many pharmacies and online — no prescription needed. Note that the County no longer has free self-test kits, effective 4/4/2024. The County had been delivering test kits provided by NYS for free distribution by local libraries and other municipal centers, subject to availability. Click here for more information.

ဖဲနသူ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကစၢ်မၤကွၢ်တၢ်မၤကွၢ်တခါအခါလူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်ပီးလီအတၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢတၢ်ကမၤစှၤလီၤတၢ်အစၢလၢအကမၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤလီၤတံၢ်အီၤတသ့ဘၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.  Download a self-test check list (PDF).


မ့ၢ်မတၤကြၢးသူ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ်လၢနကစၢ်မၤကွၢ်သ့အပီးအလီတဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

 • တၢ်မၤကွၢ်သးလၢနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢပှၤတဂၤစုာ်စုာ်လၢအတၢ်ဆါပနီၣ် တအိၣ် တဖၣ်အဂီၢ်,ဒီးပှၤလၢအအဲၣ်ဒိးမၤကွၢ်အသးချ့ချ့လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်မၤအါထီၣ်သးအတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤလၢနတမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါအဃၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • နီၢ်ကစၢ်မၤကွၢ်သးတခါန့ၣ်တၢ်သူအီၤဒ်တၢ်ဒီသဒၢအတၢ်ထိၣ်ဒွးတခါအသိးတချုးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဃုာ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်လၢတမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးနၤဟံၣ်တဖျၢၣ်ဃီဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်အကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်တချုးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဃုာ်ဒီးနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအတဆဲးဒီသဒၢအသး,သးပှၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူစၢ်မ့တမ့ၢ်နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲနတၢ်ဆါပနီၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါထီၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်န့ၣ်,တၢ် ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်  PCR တၢ်မၤကွၢ်တခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤကွၢ်လၢနီၢ်ကစၢ်မၤန့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်သူအီၤဖဲနအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဆါအဃၢ်အကျါမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤစုာ်စုာ်လၢအတၢ်အိၣ်သးအါလၢကအိၣ်ဒီး COVID-19, တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အံၤတလီၤတံၢ်ထဲသိး PCR အတၢ်မၤကွၢ်ဘၣ်. ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်နပှၤဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် လၢတၢ်ကတဲသကိးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ဆူညါမ့တမ့ၢ်ဖဲနမ့ၢ်ကမၤန့ၢ်ကသံၣ်ကသီအတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အဂီၢ်အခါန့ၣ်တက့ၢ်.


မ့ၢ်တၢ်ကသူနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤကွၢ်ဒ်လဲၣ်

 • Prepare to take the test by reading and following the manufacturer’s instructions exactly to minimize false or invalid results. Wash hands with soap and water and thoroughly clean surfaces where you’ll take the test. Be sure to know what the results will look like on your brand of test.  
 • Collect your sample by following the instructions exactly. Most self-tests take nasal samples, which require you to swab the inside of your nose for fifteen (15) seconds for each nostril. 
 • Once collected, use the sample exactly as described in the instructions to complete the self-test.
 • Be sure to monitor the timeframe for the reading the test, usually wait 10 minutes and no more than 15 minutes. Some of the test kits refer you to a phone app that leads you through the process and sets a timer for reading the results.


ဖဲနတၢ်မၤကွၢ်သးလၢနီၢ်ကစၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်အခါ

 • နကြၢး အိၣ်စီၤစုၤယံၤကွံာ်သးလၢပှၤဂၤတဘျီဃီ လၢ 5 သီအဂီၢ်စးထီၣ်လၢနမၤကွၢ်သးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဆါပနီၣ်ဖျါထီၣ်,ကွၢ်လၢအကဟဲကဲထီၣ်ဆိဖဲလဲၣ်တခါအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျီၣ်ဘၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢအဘၣ်မဲာ်သၣ်တခါဆူညါဖဲအိၣ်လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤအကပၤလၢဆူညါ 5 သီအဂီၢ်ဖဲအိၣ်စီၤစုၤယံၤကွံာ်ဒီးပှၤဂၤ၀ံၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်. 
 • PCR တၢ်မၤကွၢ်လၢတၢ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢခံအဂီၢ်န့ၣ်အလီၢ်တအိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤဘၣ်. တဘျီဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အစၢလၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်န့ၣ်,တၢ်မၤကွၢ်အကလုာ်မ့ၢ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်,နမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်အဃိဘၣ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤကွံာ်သးဒီးပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ.


ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်တဖၣ်

 • ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢနဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢအပူၤ(ပှၤလၢနအိၣ်ဆိးဃုာ်ဒီးအီၤ) န့ၣ် at အိၣ်လၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢကဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်ဆါအါထီၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဃုာ်ဒီး Omicron တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်သ့  ညီညီအကလုာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢအပူၤကြၢးကွၢ်ဟုၣ်လီၤအကစၢ်အသးဘူးဘူးလၢတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တဆဲးဒီသဒၢအသး,အဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူစၢ်, မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်အိၣ်သးလၢအအိၣ်ပာ်လၢညါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဆဲးကျိး၀ဲဒၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤတမံၤလၢ်လၢ် ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအဂၤဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • ၀ံသးစူၤ ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢအအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤဘၣ်တၢ်ဆါတဖၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တဘၣ်ကအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဆါအဃၢ်အကျါန့ၣ်လီၤ.ပှၤအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤဆါတဂၤန့ၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒ်ပှၤတဂၤလၢအအိၣ်လၢ 6 ခီၣ်ယီၢ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤဘူးဒီးပှၤတဂၤလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်လၢတၢ်ဆါကတီၢ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ် 15 မံးနံးမ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် 24 နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်သ့အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
  • တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဆၢကတီၢ်လဲၤတၢ်စးထီၣ် 2 သီတချုးနတၢ်ဆါပနီၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အခီၣ်ထံးတဘျီ (ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အခါ)န့ၣ်လီၤ.
  • ဖဲနမ့ၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်(တၢ်ဆါပနီၣ်တဖျါထီၣ်)န့ၣ်,တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဆၢကတီၢ်စးထီၣ် 2 သီတချုးတၢ်မၤကွၢ်တၢ်အဒိလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်ကြၢးကွၢ်ဟုၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အကစၢ်အသးဘူးဘူးလၢတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.ဖဲနတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဟဲဖျါထီၣ်န့ၣ်မၤကွၢ်ဘၣ်နသးလၢနကစၢ်မ့တမ့ၢ်မၤန့ၢ် PCR အတၢ်မၤကွၢ်တက့ၢ်.
 • ဖဲနမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အပနီၣ်တမံၤမံၤလၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးဒီးတၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ,တၢ်ဆါနၤတပယူာ်ဃီမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆီၣ်သနံးလၢသးနါပျၢ်,နိးဖံးလါမ့တမ့ၢ်မဲာ်သၣ်လါအခါ,ကိးဘၣ် 9-1-1 တဘျီဃီတက့ၢ်.


Over-the-counter (OTC) test kits.

 • Before You Throw Out "Expired" Tests, check FDA's website to see if your COVID-19 tests' expiration dates have been extended..
 • A negative result indicates that you may not be infected and may be at low risk of spreading disease to others, though it does not rule out an infection. You may be infected but your "viral load" may not be high enough for the test to pick it up. Also, occasionally a test gives a false negative.
 • Consider repeating the test 24 hours later, especially if you are feeling symptons of COVID-19 or the flu. Test kits frequently include two tests and retesting will increase the confidence of your result.

လံာ်လဲၢ်လၢတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤကွံာ်သး
လၢပၣ်တံၣ်သၢဖုတဖုအဂီၢ်,ပာ်ဃုာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်မ့တမ့ၢ်ကၠိ

ပှၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်အတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါန့ၣ်အါတက့ၢ်အိၣ်ကတီၢ်လံအသးလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်လၢအသးအိၣ် 18-64 နံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီးနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်လီတဲစိတၢ်ကိးဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်စီၤစုၤယံၤဒီးပှၤဂၤအတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်ဆါအပှၤဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဂၤအအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ်,ကလူၤပိာ်ထွဲ၀ဲဒၣ် PCR တၢ်စဲပနီၣ်အိၣ်တၢ်မၤကွၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်ခီဖျိအံမ့(လ)မ့တမ့ၢ်လီတၢ်ကစီၣ်အဖုၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်လဲၢ် လၢတၢ်ရဲၣ်လီၤဃာ်လၢလာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးလၢအဖိးသဲစးလၢတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်မၤကစၢ်မ့တမ့ၢ်ကၠိလၢနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနၤန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသုဒီးတၢ်ကလုၢ်လၢ တၢ်ကအိၣ်စီၤစုၤယံၤဒီးပှၤဂၤ (နမၤကွၢ်သးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃယ်န့ၣ်လီၤ).

NYSDOH တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါန့ၣ်လူၤပိာ်တၢ်ဆါအဃၢ်အိၣ်မၤကွၢ်အဒၢးတဲလီၤတံၢ်တၢ်မၤကွၢ်

 • NYSDOH နီၢ်ကစၢ်-တဲလီၢ်တံၢ်တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤအလံာ်တကွီၢ်ဒိ
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်နးထီၣ်န့ၣ်,ဆဲးကျိးဘၣ်နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဒီးကွၢ်ဃုတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဆူညါတက့ၢ်.

ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

 
ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤကွၢ်သးလၢနီၢ်ကစၢ်


This page last reviewed on April 5, 2024.

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]