County Services           How Do I?     

Children with Special Care Needs (CSCN) (ဖိသၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အတၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်)

တၢ်မၤစၢၤလၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ်လိၣ်ဒၣ်ထဲလီတဲစိတၢ်ကိးတခါအဂီၢ်လီၤ... (607) 274-6644
 


ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်-


ဖိသၣ်ကွၢ်ဃု (Child Find)

Child Find မ့ၢ်ဂံၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တၢ်ဆှၢဃီၤဆူညါတဆီအဂံၢ်ထံးလၢဖိသၣ်ဆံးအကတီၢ်တၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဘၣ်ဆိတၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢဖိသၣ်လၢအသးအိၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတုၤသၢနံၣ်န့ၣ်လီၤ.ခီဖျိ Child Find တဆီ, ဖိသၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ဆိကမိၣ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤလၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အတၢ်စဲၤခံမ့တမ့ၢ်သးနီၢ်ခိတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်အီၤဒီးမၤကွၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. Child Find-Early Intervention အပှၤမၤတၢ်ဖိမၤသကိးတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီးနဖိအပှၤဟ့ၣ်အီၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲအခိၣ်သ့ၣ်လၢတၢ်ကကွၢ်ဟုၣ်နဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်လၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့မ့တမ့ၢ်တၢ်စဲၤခံလၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးန့ၣ်,နဖိအံၤကဘၣ်တၢ်ဆှၢဃီၤအီၤဆူပ Early Intervention Program (တၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဘၣ်တၢ်လၢအဆိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) လၢတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 


တၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဘၣ်တၢ်လၢအဆိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Early Intervention Program)

ဖဲဟဲနုာ်လီၤဆူ Early Intervention Program အခါ,နဖိအံၤတၢ်ကပဲာ်ထံနီၤဖးအီၤလၢအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အတၢ်စဲၤခံအဂီၢ်လီၤ.ဖဲနဖိမ့ၢ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်အခါ,တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢနဖိအဂီၢ်တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢနဟံၣ်လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်သ့လီၤ. တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ပာ်ဃုာ်တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဆူညါဖဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်မ့ၢ်အိၣ်,တၢ်ထံၣ်ဒီးတၢ်နၢ်ဟူ,နီၢ်ခိ,ဒီးတၢ်ကူစါလၢအဂၤတဖၣ်,ဖိသၣ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အကရူၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တၢၣ်ပီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤနဖိဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်,ဒီးလၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤလၢနကကွၢ်ထွဲနဖိန့ၣ်လီၤ.

 


ဖိသၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်

ဖိသၣ်လၢအအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဆူဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအအိၣ်ဒီးဖိသၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်စးထီၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတုၤ 21 နံၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤန့ၢ်သူဆူၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲစဲၣ်နီၤအကလုာ်ကလုာ်ဒီးပှၤတ၀ၢအဂံၢ်ထံးလၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ပကမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးနၤလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ကျၢၢ်ဘၢလၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိး Child Health Plus, Family Health Plus ဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤ. ပ Family Outreach Worker (ဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤမၤစၢၤတၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိ) န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီအပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအန့ၢ်ဘၣ်လံာ်အုၣ်သးလၢအကမၤသကိးတၢ်ဒီးနၤတဂၤ,သရၣ်သရၣ်မုၣ်တဂၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤနတုၤထီၣ်နဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ.

 


နီၢ်ခိတကပၤတၢ်တလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့ဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Physically Handicapped Children's Program)

Physically Handicapped Children's Program ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဆူဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးဖိသၣ်လၢအသးအိၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတုၤ 21 နံၣ်, လၢအအိၣ်ဒီးမ့တမ့ၢ်တၢ်သးဒ့ဒီအိၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအယံာ်အထၢဒီး,မ့တမ့ၢ်တဆူၣ်တချ့တလၢတပှဲၤမ့ၢ်လၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ Tompkins County လီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိတဖၣ်လၢအကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီးကျိၣ်စ့အတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ.

 

 


နတၢ်နဲၣ်ကျဲဆူပှၤတ၀ၢအတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအမုာ်,ပာ်ဖိသၣ်လၢတၢ်ခၢၣ်

Tompkins County အံၤအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်လၢအကဲတၢ်မုာ်လၤသးခုလၢဖိသၣ်တဖၣ်ကမၤ၀ဲဒၣ်အဂီၢ်,ဒီးတၢ်လီၢ်လၢအထုးန့ၢ်ဖိသၣ်တဖၣ်အသးလၢအကလဲၤ၀ဲဒၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲတၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်အါမံၤအါကလုာ်အသိး,ပမုၢ်လၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲတခါအံၤကဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢတၢ်ကကွၢ်ဃုတၢ်ဒီးနဖိလၢပှၤတ၀ၢအတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢအဂ့ၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်ဒီးကွၢ်တၢ်လၢဖိသၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်နဲၣ်ကျဲအံၤပာ်ဃုာ်-

  • တၢ်လိာ်ကွဲအပျီတဖၣ်,ကရၢၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ပီၢ်ထံအလီၢ်တဖၣ်
  • တၢ်ဒွဲပူၤတၢ်လိာ်ကွဲအလီၢ်တဖၣ်
  • စဲအ့ၣ်ဒီးန့ဆၢၣ်
  • လံာ်ရိဒၢး,တၢ်တဲအဆၢကတီၢ်
  • အကတၢၢ်သနာ်က့တမ့ၢ်အစှၤကတၢၢ်ဘၣ်
  • ဘျီၣ်မုာ်,တၢ်သုးထီၣ်သုးလီၤ,တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢဒီးဒွဲလၤပီညါ,အဂၤဆူညါ
  • နူယီးကီၢ်စဲၣ်အဖီကရၢၢ်တဖၣ်
  • Ithaca Trails
  • လၢမိၢ်ပၢ်ဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်.
  • ပှာ်ယဲၤဘျးစဲသန့ဒီးအဲး(ဖ)လၢ Finding Fun အဂီၢ်
ထုးန့ၢ် နတၢ်နဲၣ်ကျဲ ဖဲအံၤတက့ၢ်
 

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]
 


ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်လိၣ်ဘၣ်- LCSWs, SLPs, ဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤလီၤဆီသရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ်

Tompkins County Health Department အံၤကွၢ်ဃု၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒၢးပှၤဂ့ၢ်၀ီပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဒီးလဲးစ့ၣ် (Licensed Clinical Social Workers, LCSWs), တၢ်တဲကျိာ်ဂ့ၢ်၀ီသရၣ်စဲၣ်နီၤ (Speech Language Pathologists, SLPs), တၢ်နဲၣ်လီၤလီၤဆီအသရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဆိအီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Early Intervention Program) ဒီးကတီၤဆိကၠိအတၢ်မၤစၢၤ (Preschool Services) ဆူဖိသၣ်လၢအသးအိၣ် 4 နံၣ်အဂီၢ်လီၤ.ဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအမ့ၢ်ကျိၤကွာ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢကရူၢ် မၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအမူဒါခိၣ်ဒီးပှၤကူစါတၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်လၢအကံၢ်အစီထီၣ်ဘးတဂၤမ့တမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကမၤတၢ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်,၀ံသးစူၤကိးဘၣ် CSCN လၢ 607-274-6644 အခါဖဲညီနုၢ်မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအနၣ်ရံၣ်တဖၣ်,မ့တမ့ၢ်အံမ့(လ)dthomas@tompkins-co.org မ့ၢ်ဒ်သိးပ ပဆဲးကျိးလိာ်သးဒီးနၤကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်.


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]