County Services           How Do I?     

Community Health Services

ပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ Moms PLUS+ သရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတဖၣ်

TCHD Community Health Services Team (TCHD ပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကရူၢ်) ထံၣ်လိာ်သးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဖဲအံၤ-


ပမ့ၢ်၀ဲဒၣ်


Communicable Disease (CD) (တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်သ့)

ပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့သရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတဖၣ်ဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢတၢ်ထုးဖျါထီၣ်အီၤသ့ခဲလၢာ်လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ပှၤအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးတၢ်ဆါတဖၣ်ဒီးလၢတၢ်ကသိၣ်လိနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဆါအတၢ်ရၤလီၤအသးဒီးတၢ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကိးဘၣ် 607-274-6604 မ့တမ့ၢ်လူၤပိာ်ကွၢ်ဘၣ်ပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢလာ်တက့ၢ်.


တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ

Check our immunizations homepage for the latest school requirements and most up to date CDC recommendations and NYS vaccine programs. TCWH immunization clinics are held most Fridays serving community members with no insurance, or with Medicaid or a Medicaid managed care plan. Seasonal flu vaccinations are available by appointment. For more information on vaccine clinics, please call 607-274-6604.


Moms PLUS+

"Moms PLUS+ ကရူၢ်တၢ်ဂီၤ"Moms PLUS+  မ့ၢ်သရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအလဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်တခါလၢအဟ့ၣ်မိၢ်ဒီးဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ,လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဆူTompkins County လီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖိတဖၣ်အဂီၢ်လၢတကွၢ်၀ဲဒၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်အိၣ်သးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  Moms PLUS + န့ၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်မိၢ်ဒီးဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်လၢအတုၤသိးထဲသိး,မၤအါထီၣ်နုၢ်ထံအတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢမိၢ်ပၢ်လၢအဃုထၢကဒုးအီၣ်နုၢ်ဒီးနုၢ်အီၣ်အကစၢ်အနုၢ်တဖၣ်ဒီးမၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢ၀ဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဃုာ်ဒီးပှၤတ၀ၢပှၤမၤသကိးဃုာ်တၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
Moms PLUS + အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ပှၤသူတၢ်အတၢ်အဲၣ်ဒိးဘၣ်သးအတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမုၣ်ခွါဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်,တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအနၢ်ပၢၢ်တၢ်ပျံၤတီၢ်အတၢ်ဆါလၢပှၤပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢ်ာအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကကတိၤတၢ်ဒီး Moms PLUS + အသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါအဂီၢ်ကိးဘၣ် 607-274-6604တက့ၢ်.  လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ် လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲအံၤတက့ၢ်.


WIC

WIC ကရူၢ်တၢ်ဂီၤSpecial Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC (တၢ်ထၢနုာ်လီၤပှဲၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤဆီလၢပိာ်မုၣ်တဖၣ်,ဖိသၣ်ဒီးဖိသၣ်ဆံးဖိတဖၣ်) န့ၣ်ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ,တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်ဆှၢဃီၤဆူပှၤတ၀ၢအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢပိာ်မုၣ်လၢအဒၢဒီးအိၣ်ဖျဲၣ်အဖိ၀ံၤဒီးအဖိလၢအသးအိၣ်ယဲၢ်နံၣ်ဆူအဖီလာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲအိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃးမ့ၢ်မတၤကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး၀ဲဒၣ်လဲၣ်ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကပာ်ဃုာ်ဒ်လဲၣ်အဂီၢ် လဲၤကွၢ်ဘၣ်ပ WIC အပှာ်ယဲၤသန့အကဘျံးတက့ၢ်.


တၢ်ဒၢထီၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

နူယီးကီၢ်စဲၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီသဒၢ၀ဲဒၣ်ပှၤဆါအခွဲးအယာ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဒၢထီၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အပှၤဟ့ၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

  • ကသံၣ်ကသီဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤဟးဂီၤဟုးဒီးကသံၣ်ဒၢးတၢ်မၤဟးဂီၤဟုးအခွဲးန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤလၢပှၤလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိဒီးတမ့ၢ်ပှၤလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.  
  • လၢနူယီးအပူၤ,နမၤဟးဂီၤဟုးသ့ထီၣ်ဘးတုၤဒီးပာ်ဃုာ် 24 နွံတၢ်ဒၢထီၣ်န့ၣ်လီၤ. 24 နွံ၀ံၤအလီၢ်ခံ,နမၤန့ၢ်တၢ်မၤဟးဂီၤဟုးတခါဖဲနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒၢထီၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်လီၤပျံၤတခါအကတီၢ်အခါန့ၣ်သ့လီၤ.

လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ထံးတဖၣ်


SafeCare (တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်လၢအပူၤဖျဲး)

"SafeCare seal of certification for 2023-2024"SafeCare မ့ၢ်မိၢ်ပၢ်တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်အုၣ်သးလၢမိၢ်ပၢ်လၢအဖိအသးအိၣ် 0-5 နံၣ်လၢအိၣ်လၢတၢ်လီၤပျံၤလၢမ့တမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢမ့ၢ်ဖိသၣ်လၢတၢ်တကနၣ်ဃုာ်အီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်မၤဆူးဆါအနီၢ်ခိန့ၣ်လီၤ.  SafeCare ပှၤဟ့ၣ်တၢ်တဖၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်လၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်မိၢ်ပၢ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤသၢခါအပူၤလီၤ-

  • မိၢ်ပၢ်-ဖိအတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်
  • ဖိသၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိချ့
  • ဟံၣ်အတၢ်ပူၤဖျဲး

The program is conducted in weekly home visits for about 18 weeks.  Tompkins County Whole Health is a SafeCare Accredited Agency.  For more information call 607-274-6604 or visit here


Childhood Lead Poisoning Primary Prevention Program (ဖိသၣ်ဆံးအကတီၢ်ပှာ်အစုၣ်အပျၢ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဒီသဒၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ)

The Childhood Lead Poisoning Primary Prevention Program (CLPPP) is the largest in the country. CLPPP works to make homes safe. It funds local health departments to gain access to high-risk housing to educate, inspect and control lead hazards. It looks for properties with lead paint hazards, then it takes action to make them lead safe – protecting children from lead poisoning.
At Tompkins County Whole Health, we partner with Environmental Health to perform home visits for all children in Tompkins County with elevated blood lead levels and provide education to the public about lead poisoning prevention.
For more information call 607-274-6604 or visit here


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]