County Services           How Do I?     

Tompkins County Whole Health

 In Crisis? Dial 9-8-8   Veterans Crisis Line dial 988 then PRESS 1.  
 If there is anyone in imminent danger, dial 9-1-1. Additional contacts.

Tompkins County Whole Health အတၢ်ပနီၣ်
Lourdes “Mammo on the Move” Mobile Mammography Van
Wednesday, May 29, 10am-6pm at Tompkins County Whole Health, 55 Brown Rd., Ithaca. See below for more details.

သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်အိၣ်ခီပၤခီပၤ

TOMPKINS COUNTY တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးသးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်ကကဲထီၣ် Tompkins County Whole Health န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ပှၤတ၀ၢလၢအဆူၣ်ချ့,တုၤသိးထဲသိးတခါလၢ Tompkins County ခီဖျိတၢ်ဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်တလိာ်ဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ်ဒီးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဃုာ်သး,နီၢ်ခိဒီးခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ. (ကွၢ်ဘၣ် ဘၣ်ဃးဒီးကဘျံးပၤ လၢတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.)

တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲခံခါလၢာ် 201 East Green St. ဒီး 55 Brown Rd., မၤန့ၢ်တၢ်လၢပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်လၢ Whole Health အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

Families, Children & Youth

RAISING a family takes a village. TCWH services support the care of children, youth, and their families. Programs provide care and support before, during and after pregnancy, and for children in their growth and development, including immunizations, nutrition education and breastfeeding support, mental health services, speech therapy, and physical therapy. 

သူၣ်က့သးပှၢ်

Mental health is integral to  well-being. TCWH provides mental health services for adults, including counseling, medication assisted therapy or management, and group programs. On-site clinics provide immunizations for uninsured and underinsured adults. 

ဆီၣ်လီၤ988 လၢတၢ်ကကတိၤတၢ်ဒီးပှၤတၢၣ်ပီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဂၤ 24/7 တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢနအဲၣ်အီၤမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အပူၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်.

ပှၤတ၀ၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

Whole Health supports a healthy community for all Tompkins County residents. Our programs bring prevention measures to homes and public places through education and policy. Community health workers go directly to residents and community groups to provide on-going connection and support.

ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ပျဲဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲ

ENVIRONMENTAL Health supports overall community wellness and public safety. The Environmental Health team -inspects and issues operating permits for all food served to the public, public pools and summer camps, public water supplies and residential septic systems, clean indoor air, and tobacco retailers to prevent underage sales. They are on call 24/7, responding to emergency needs such as exposure to rabies or other environmental hazards.

Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging (DEIB)

TOMPKINS County Whole Health embraces the County’s vision for continued education and implementation of DEIB initiatives to advance health equity. Our Community Health Improvement Plan identifies health disparities and opportunities to inform programs and services.


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤလၢတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်လၢအကဲထီၣ်သးတယံာ်ဒံးဘၣ်

Community Visioning for Health: Let Your Voice Shape Our Vision For A Healthy Community

(ITHACA, NY, April 30, 2024) – “Community Visioning for Health” is your opportunity to provide input to the Tompkins County Community Health Improvement process (CHI Tompkins). 

Throughout the county, community visioning boards will be on display at local libraries, community centers, TCWH offices at 55 Brown Road (Ithaca) and 201 E. Green Street (downtown Ithaca), and community events. The visioning boards will be cycling through these locations until mid-May. 

In addition, TCWH will be hosting a virtual visioning session on Thursday, May 2nd, from 7pm-8pm. Please register to attend: http://tinyurl.com/visioningzoom. At this event, we will share a brief overview of the CHI Tompkins process and ask community members to describe their ideal vision for the health of our community and consider the overlapping identities that make up our community. Feedback and ideas collected through visioning boards and at Community Visioning events will shape the vision statement to guide the CHI Tompkins process.  Additional details provided in the full press release.


 

National Infant Immunization Week: April 22 to April 29, 2024

(4/25/2024) Tompkins County Whole Health is calling attention to the importance of immunizations during this year’s National Infant Immunization Week (NIIW). NIIW runs from April 22–April 29, and serves as an annual reminder that following immunization schedules for children ages 2 years and younger is essential to protect young children from potentially life-threatening, but preventable, diseases.

TCWH Director of Community Health Services, Rachel Buckwalter, RN, BSN, stated, “Infants are particularly vulnerable to infectious diseases. Every dose of every vaccine is important to protect your child and others in the community. Talk to your child’s pediatrician or other healthcare professional to make sure your child is up to date on all the vaccines they need.” Buckwalter added, "The recent increase in measles cases, mostly among unvaccinated young children, illustrates the importance of staying up to date and staying on schedule with the recommended immunizations.”

Tompkins County Whole Health offers immunization clinics every Friday through the New York State funded Vaccines for Children (VFC) program. Additional information about these clinics and eligibility is in the full press release.


 

Newly Launched Anti-Vaping Campaign Reminds Youth to Keep Your Focus, Not Your Fix

(4/18/2024) Over the past 5 weeks, young people in Tompkins County saw hundreds of posters featuring blurred images of everyday life changed overnight to reveal focused images of youth enjoying sports, reading, classroom activities, friends, and family – activities that can be negatively impacted by vaping and nicotine use. The poster switch-out is part of the “Keep your focus, not your fix” campaign launched earlier this year to discourage vaping and share resources for those looking to quit. The message urges youth to “save their breath” for the activities they enjoy.

Use of e-cigarettes remains prevalent among Tompkins County youth. In fact, nicotine-based vapes are shown to be one of the most used substances among middle and high school students county-wide. E-cigarettes contain nicotine, a highly addictive chemical that is particularly harmful to adolescent brain development.

The anti-vaping campaign was created by Tompkins County Whole Health in partnership with Tobacco Free Zone and the Community Coalition for Healthy Youth with the goal of reducing e-cigarette use among county youth. The concept was inspired by local youth, who offered creative guidance throughout the process.

Whole Health Commissioner Frank Kruppa stated, “As our Tobacco Free Tompkins slogan has long stated, 'We cannot afford another generation of tobacco addiction.' TCWH applauds the efforts of this collaboration between TCWH, Reality Check, and the Coalition for Healthy Youth to implement this awareness campaign, developed by and for local youth.”

Additional information and statements are in the full press release.


 

COVID-19 Update: Conclusion of Free COVID-19 Test Kit Program in Tompkins County; Changes to COVID-19 Data Dashboard

(4/17/2024) The Tompkins County Whole Health (TCWH) free COVID-19 Test Kit Program has come to a close, as of Thursday, April 4th. Commissioner of TCWH Frank Kruppa stated, “TCWH thanks our community libraries, municipal centers and non-profits agencies for their partnership in distributing these essential resources. With their support, TCWH has distributed over 275,000 test kits to the community, free of cost, as a public safety measure.”

TCWH is also announcing a change in our COVID-19 Data Dashboard, to go into effect on Monday, April 22, 2024. Our new presentation will show the trend in positive COVID-19 tests, with data points for 7-day totals of both PCR and Antigen tests.

Additional information and important precautions are in the full press release.


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

တၢ်မၤစၢၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲ

Online Bill Pay for Mental Health Services (NEW!)

Immunization Clinics at Whole Health

Seasonal Flu Weekly Update

COVID-19 Weekly Update


ဘျးစဲဒီးပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤမၤတၢ်ဖိ

သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အကသံၣ်ဒၢးလၢတၢ်လဲၤနုာ်လီၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီ


တစိၢ်တလီၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ပျဲ

ပာ်ဖျါထီၣ်ထွံၣ်အ့ၣ်ဘၣ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢဘျါအကျါ


Adult Single Point of Entry (SPOE)

Children's Single Point of Access (SPOA) information and referral forms

PROS-ကတီၢ်အံၤတၢ်မၤလိတဖၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီ


Student Internships at TCWH; learn about and apply

Sign Up for WIC, Connect with a Peer Counselor

Birth & Death Certificates

Tompkins County တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးအကရၢ


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

မူးတဖၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ

 
Lourdes mobile mammogram van photo
“Mammo on the Move,” Lourdes Mobile Mammography Van လၢအအိၣ်လၢ TCWH 

 • မုၢ်ပျဲၤ,မ့ၤ 29, 2024
 • 10:00 AM–6:00 PM
 • Tompkins County Whole Health တၢ်ပာ်ကတီၢ်သိလ့ၣ်အလီၢ်, 55 Brown Rd., Ithaca.
 • You do not have to be a Lourdes patient. Results sent to the provider of your choice.
 • ကိးဘၣ် 607-798-5723 လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတခါအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • Insured and uninsured women welcome. No referral needed. 
 • ဆီၣ်လီၤလၢတၢ်ကအိးထီၣ်လံာ်ကဘျံးဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢတၢ်ကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဒီးဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

Job OpeningS:
Open seats on the Community Health Services Board. Individuals who want to become involved in mental and behavioral health issues impacting our community are encouraged to apply. More about applying for the CSB is here

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အတၢ်ဆဲးကျိးလၢ 24-နၣ်ရံၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢနသ့ၣ်ညါတူၢ်ဘၣ်လၢအကလိၣ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီးသးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအခါ,

 • ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဘၣ်ထွဲဒီးသးသမူအတၢ်လီၤပျံၤအဂီၢ်, ဆီၣ်လီၤ 911
 • National Suicide Prevention Lifeline (ထံကီၢ်တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးအလီကျိၤ), ဆီၣ်လီၤ 988 1-800-273-8255 
 • Crisis Text Line (တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တၢ်ဆှၢတၢ်ကစီၣ်အလီကျိၤ), ဆှၢန့ၢ်လီတၢ်ကစီၣ် HOME ဆူ 741-741 တက့ၢ်. 
 • Ithaca’s Suicide Prevention and Crisis Service hotline (Ithaca တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤ), 1-607-272-1616.
 • Veterans Crisis Line, for Veterans and their loved ones, DIAL 9-8-8 then Press 1, or text 838255.
  Visit veteranscrisisline.net for online chat and more. 

 
Naloxone use and access


တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ-  Tompkins County Whole Health မၤတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါကိးမံၤဒဲးလၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သနာ်က့,အတဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအအိၣ်လၢပှာ်ယဲၤသန့အလိၤန့ၣ်အကဲတၢ်အလၢအပှဲၤ,အဘၣ်မ့တမ့ၢ်ကဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်ဘၣ်. Tompkins County လၢတၢ်အိၣ်သးနီတခါအပူၤတအိၣ်ဒီးမူဒါလၢလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတမံၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ထီၣ်ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဖဲအံၤအဃိလိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤတကဲတၢ်လိၤလိၤဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤနၣ်လီၤ. ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလီၢ်က၀ီၤခီဖျိလီတဲစိမ့တမ့ၢ်ပှၤတူၢ်လိာ်တမှံၤဃုာ်ဒီးလီတဲစိ 607-274-6600 လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.