County Services           How Do I?     

Privacy Practices for Protected Health Information (PHI) (တၢ်သဒံၣ်သဒၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲတဖၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ဒီသဒၢဃာ်)


TCHD အံၤ တီၣ်ထီၣ်တ့ၢ်လံတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတခါ လၢတၢ်ကပာ်ဖျါမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဘၣ်ဃးဒီးနၤန့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကသူအီၤဒီးထုးဖျါထီၣ်အီၤဒ်လဲၣ်,ဒီးမ့ၢ်နမၤန့ၢ်သူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ၀ံသးစူၤကွၢ်ကသမံသမိးကဒါ တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတခါအံၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်


တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်- Tompkins County တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤ (TCHD) အံၤဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအခံလၢတၢ်ကဘၣ်ပၢၤဃာ်တၢ်သဒံၣ်သဒၢလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ပာ်အီၤဒ်တၢ်ခူၣ်သူၣ်တနီၤ,လၢတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ် Protected Health Information (PHI) (တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ဒီသဒၢအီၤ),ဒီးဟ့ၣ်နၤဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတခါလၢအဘၣ်ဃးဒီးပသဲစးအမူအဒါတဖၣ်ဒီးတၢ်သဒံၣ်သဒၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျိၤကျဲတဖၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ကဲန PHI န့ၣ်လီၤ. TCHD အံၤတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလၢအကလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢလၢအအိၣ်လၢတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်အံၤအပူၤလၢကတီၢ်အံၤအစိအမီၤအိၣ်ဒီးမၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤမၤတၢ်ဖိခဲလၢာ်,တၢ်မၤဖိ,ကၠိဖိ,ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်ဒီးပှၤအဂၤလၢအဖံးမၤတၢ်လၢအအိၣ်လၢTCHD အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဖီလာ်လိၤလိၤတဖၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒၣ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတခါအံၤလီၤ..
 

Notice Of Privacy Practices (တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးတၢ်သဒံၣ်သဒၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲတဖၣ်)

စးထီၣ်တုၤလီၤတီၤလီၤ-စဲးပထ့ဘၢၣ် 23, 2013

ထုးန့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတခါအံၤ (PDF, 155KB)

ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ကဆဲးကျိး TCHD ဘၣ်ဃးအတၢ်သဒံၣ်သဒၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲတဖၣ်

 


ပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအခွဲးအယာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ  ထုးန့ၢ် PDF တခါဖဲအံၤ


ပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအခွဲးအယာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ

(ကသံၣ်ဒၢးဒီးတၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်)

 • ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ(တဖၣ်)လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်၀ဲဒၣ်သးနံၣ်,ဒူၣ်ကလုာ်,ဖံးညၣ်အလွဲၢ်,ကလုာ်ဒူၣ်,သးနီၢ်ခိတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့,မုၣ်ခွါအက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါ,သွံၣ်ထံးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ပလၢၤဘၣ်,  တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ,တၢ်ထီၣ်ပှၢ်အတၢ်အိၣ်သး,သွံၣ်ထံး,သုးဖိလီၤလံၤအတၢ်အိၣ်သး,ထံကီၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိမ့တမ့ၢ်ပှၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ,
 • ဘၣ်တၢ်ကူစါအီၤဃုာ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၢ်တၢ်လၢအဂီၢ်,တၢ်ပးကဲဒီးပှဲၤတၢ်လၤကပီၤလၢအပာ်ဃုာ်တၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢလၢတၢ်ကူစါယါဘျါအပူၤ,
 • ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤဒီးခွဲးယာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ,ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကသူ၀ဲဒၣ်ခွဲးယာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ,လၢလံာ်ကွဲးတချုးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်စးထီၣ်အခါ,ဒ်တၢ်အုၣ်သးလၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်လၢလံာ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါလၢအအိၣ်လၢကသံၣ်ဒၢးအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်တဂၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢအကသူ၀ဲဒၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအခါ, ခွဲးယာ်တဖၣ်အံၤကဘၣ်တၢ်သူအီၤခီဖျိပှၤတဂၤဂၤ,ပှၤကွၢ်ထွဲလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်တၢ်မ့တမ့ၢ်ကရၢလၢတၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤလၢအဖိးသဲစးလၢအကဲခၢၣ်စးလၢပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်အဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ,
 • ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ကရၢကရိဟ့ၣ်ထီၣ်တဖၣ်,မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်တၢ်ကဟ့ၣ်အီၤလၢအခါဖဲလဲၣ်ဒီးလၢကျဲဒ်လဲၣ်,ဒီးပှၤတဂၤဒီးကရၢလၢအဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးလၢအဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤအက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်ဒီးအမံၤန့ၣ်လီၤ.
 • Be advised before care is initiated of the extent to which payment for agency services may be expected from any third party payers and the extent to which payment may be required from the client; and be advised of any changes in payment information verbally and in writing not later than 30 calendar days from the date our agency becomes aware of the change;
 • ဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်သးလၢတမ့ၢ်ညီနုၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ,
 • ပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤအနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤလၢညါဃုာ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲအသးတမံၤလၢ်လၢ်လၢတၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ,
 • မၤန့ၢ်ကတီၢ်အံၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤတဖၣ်,တၢ်ကူစါဒီးတၢ်လၢအကဲထီၣ်အသးသ့အလၢအပှဲၤလၢကျိာ်လၢပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤတၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်အီၤလၢအနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်သ့န့ၣ်လီၤ,
 • မၢတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူစါဖဲမၤန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါအလၢအပှဲၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်အမၤတၢ်ဒ်အံၤအဃိတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံတဖၣ်,သမၢတၢ်ကပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမၤလိလၢတၢ်မၤကွၢ်အဂီၢ်တဖၣ်အပူၤ,
 • Express complaints and recommend changes in policies and services to the Community Health Services Supervisor at (607) 274-6604 or the Director of Community Health at (607) 274-6614, the New York State Department of Health or any outside representative of your choice. The expression of such complaints by you or your designee shall be free from interference, coercion, discrimination or reprisal;
 • တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်တဟ့ၣ်အီၤဒီးတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်တပာ်ကဲတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢအမၤန့ၢ်တၢ်လၢပလီၢ်, ကဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးကျိၤကွာ်လၢတၢ်ကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဒ်လဲၣ်,ဒီးကဘၣ်ပျဲပှၤလၢတၢ်ကဃိထံသ့ၣ်ညါတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဒ်သိးန့ၣ်လၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီး NYCRR အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်အကျိၤအကျဲအခိၣ်တီ 10 အကူာ် 766.9 န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးမူဒါလၢတၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါနၤမ့တမ့ၢ်နခၢၣ်စးလၢဖဲနမ့ၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လၢပတၢ်ခီဆၢအခါ,နအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကကညးထီၣ်ပတၢ်ခီဆၢဒီးနထုးဖျါတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တဖၣ်လိၤလိၤဆူ New York State Department of Health Patient Hotline (နူယီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤပှၤဆါအဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ)ဖဲ (800) 628-5972,
 • တၢ်သဒံၣ်သဒၢ,ပာ်ဃုာ်တၢ်ကူစါတၢ်လၢပာ်ပှၤဆါအတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်တဖၣ်ပှဲၤတၢ်ခူၣ်သူၣ်,ဒီးသမၢတၢ်ပျဲလီၤတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်ဆူပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်လၢကရၢအချၢထဲဒၣ်တၢ်အိၣ်သးတခါလၢပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်တၢ်ဆှၢဃီၤအီၤဆူတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်အကျဲ,မ့တမ့ၢ်ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်အသိးမ့တမ့ၢ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤသၢဖုတဖုဟ့ၣ်တၢ်အလဲအလံာ်ဃံးဃာ်အိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ,
 • မၤန့ၢ်သူနကသံၣ်ကသီအတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါလၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်နီၤဖး 18 Public Health Law (ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ), အဒ့ဖိ 50-3 လၢအဘၣ်ထွဲဒီး 751.9 (o) န့ၣ်လီၤ.
 • ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤလၢအဆိတဖၣ်ဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပပှၤမၤတၢ်ဖိန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအကအိၣ်ဒီးနၤမ့တမ့ၢ်နကိး၀ဲဒၣ် (607) 274-6604 ဖဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအနၣ်ရံၣ်တဖၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.

တုၤလီၤတီၤလီၤဖဲအီးကထိဘၢၣ် 2015