County Services           How Do I?     

Environmental Health Division

THE Environmental Health (EH) Division is an educational and regulatory agency dedicated to protect, preserve, and promote the health of the residents of Tompkins County through the natural and man-made environments.

The Environmental Health (EH) Division is an educational and regulatory agency dedicated to protect, preserve, and promote the health of the residents of Tompkins County through the natural and man-made environments.  Contact the EH office at (607) 274-6688, or inquire by email.

Some activities are partly funded by user fees.


Permits & Payments:

ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

တၢ်အလဲအတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်- ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ကထုးန့ၢ် PDF, မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ် EH အ၀ဲၤဒၢးဖဲ (607) 274-6688, မ့တမ့ၢ် ဃုသ့ၣ်ညါခီဖျိအံမ့(လ)တက့ၢ်.

Save Time! Understand the process before you submit your permit application.


 
EH အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢ-

 
ကလံၤအကံၢ်အစီ-

 
Children's Camps: 
Permits required.

 
Food Program: 
Permits required.

ထုးထီၣ်တၢ်ပျဲတဖၣ်,သမံသမိးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်ဒီးကွၢ်ကဒါက့ၤဒီးအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအံၤန့ၣ်လီၤ. ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ(လံာ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်,ဖိးစထၢၣ်,တၢ်ကျးတဖၣ်,အဂၤဆူညါ), တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိန့ၣ်လီၤ.

မၤသီထီၣ်ကဒါက့ၤန FSE အတၢ်ပျဲလၢလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤ


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

 
Onsite Wastewater Treatment Systems (OWTS): 
Permits required.

မၤလီၤတံၢ်သနူတဖၣ်လၢတၢ်ကဘှီကဲထီၣ်ဒီးသူၣ်ထီၣ်တၢ်လၢတၢ်ကဒီသဒၢဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤဒီးခီၣ်တံၢ်အထံအနိအဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.အပူၤကွံာ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ် "Sewage Systems (ထံဘၣ်အၢဘၣ်သီအသနူ)" န့ၣ်လီၤ.

 
Rabies Control: 
Pet vaccination required.

ဃိထံသ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢရ့ၣ်ဘံၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်အတၢ်အိၣ်သးလၢအကဲထီၣ်သ့တဖၣ်,ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဆါအဃၢ်အကျါ၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်ကူစါလၢပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်,ဒီးရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤရ့ၣ်ဘံၣ်အကသံၣ်ဒၢးလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.ဟ့ၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ,တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်ဒီးတလါတဘျီတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • Rabies page
 • Rabies Vaccination Clinics (ရ့ၣ်ဘံၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်) - ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဘုၣ်ကွၢ်ကီလၢဟံၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်ကဘၣ်ဆဲးဒီသဒၢအသးထီဒါ၀ဲဒၣ်ရ့ၣ်ဘံၣ်န့ၣ်လီၤ. EH ဆီၣ်ထွဲ၀ဲဒၣ်ရ့ၣ်ဘံၣ်အကသံၣ်ဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢးလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤလၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်အပူၤတနံၣ် 3 ဘျီ,တၢ်ကိၢ်ထီၣ်သီ,တၢ်ဂိၢ်ထီၣ်သီဒီးတၢ်ဂိၢ်ခါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ပာ်ဖျါထီၣ်ထွံၣ်မ့တမ့ၢ်သၣ်မံယီၤအ့ၣ်ဘၣ်
 • တၢ်ဆဲးရ့ၣ်ဘံၣ်အကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢနူယီးကီၢ်စဲၣ်အပူၤ
 • ပာ်ဖျါထီၣ်ရ့ၣ်ဘံၣ်တၢ်ဆါလၢအကဲထီၣ်အသးသ့လၢတၢ်မံၤလာ်ကျါ
 • ဘျါအိၣ်လၢဟံၣ်

 
Sanitary Code


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

 
Swimming Pools & Beaches: 
Permits required.

ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲဒီးသမံသမိး၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်ပီၢ်ထံအလီၢ်တဖၣ်ဒီးပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤတဖၣ်တနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ.

 
ညါသူးအတၢ်ဘျၢတဖၣ်-

ပာ်လီၤဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲသဲစးတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်,ကမျၢၢ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်,ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အလီၢ်တဖၣ်လၢအတၢ်ဆါန့ၢ်ပှၤလၢအသးနံၣ်တပှဲၤ (ATUPA.)ဃိထံသ့ၣ်ညါတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

 
Water: 
Permits required.

ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်ကမျၢၢ်အထံအသနူလၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်ထံအီအတၢ်ပူၤဖျဲးအကံၢ်စီဒီးလၢတၢ်ကမၤစၢၤဟံၣ်ကစၢ်တဖၣ်ဒီးထံအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

Additional Services and Links

 
Services and Activities

 • Communicable Disease Control: Investigate and analyze all food and water-borne illnesses.
 • Environmental Health Emergencies: Investigate situations which may cause public health problems.
 • Mobile Home Parks: Inspect for safety, sanitation, and drinking water quality.
 • Recreation Facilities: Inspect for adequate staffing, fire safety, drinking and swimming water quality.
 • Residential Development: Approve residential developments, sewer and water extensions, and treatment plants to ensure safe and healthy communities.
 • Sewage (See OWTS)

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]