County Services           How Do I?     

ထုးန့ၢ်တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်ဒီးဖိးစထၢၣ်လၢတၢ်ကစဲးကျံးထုးထီၣ်အဂီၢ်


NYS Documentation of Isolation Orders Affirmation of Isolation for adults and children who have tested positive for COVID-19 and have been in isolation consistent with NYSDOH guidance. Click here for a fill-in PDF form.


လၢကဘျံးပၤအံၤအလိၤ
တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ဒီးကမျၢၢ်-ကွၢ်ဃီၤတၢ်အဖိးစထၢၣ်ဒီးအပနီၣ်တဖၣ်
 

တၢ်ပနီၣ်အဂီၤ-တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ် (အလွဲၢ်လါ) တၢ်ပနီၣ်အဂီၤ-တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်သုနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်န့ၣ်တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ (အလွဲၢ်ဘီ)

ထုးန့ၢ် PDF တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢလံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤအသိးတဖၣ်တက့ၢ်


ထုးန့ၢ် PDFs ခီဖျိတၢ်သူ၀ဲဒၣ် လီပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢလာ်အဂီၤတဖၣ်တက့ၢ်.
တၢ်ပနီၣ်အဂီၤ-တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ် (အလွဲၢ်လါ) တၢ်ပနီၣ်အဂီၤ-တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်သုနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်န့ၣ်တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ (အလွဲၢ်ဘီ) တၢ်ပနီၣ်အဂီၤ-တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်နၤလီၤ၀ံသးစူၤဖျီၣ်ဘၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်တက့ၢ် (အလွဲၢ်လါ) တၢ်ပနီၣ်အဂီၤ-တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်နၤလီၤ၀ံသးစူၤဖျီၣ်ဘၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်တက့ၢ် (အလွဲၢ်ဘီ) တၢ်ပနီၣ်အဂီၤ-တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်သုလီၤ၀ံသးစူၤဖျီၣ်ဘၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်တက့ၢ် (အလွဲၢ်လါအဲး) တၢ်ပနီၣ်အဂီၤ-တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်တၢ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤဃာ်လၢ NYS တၢ်လီၢ်တခါစုာ်စုာ်အပူၤ

ထုးန့ၢ် PDF တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢလံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤအသိးတဖၣ်တက့ၢ်


တူၢ်လိာ်မုာ်ပှၤကိးဂၤဒဲးလီၤ၀ံသးစူၤဖျီၣ်ဘၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်တက့ၢ် -- လံာ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဘ့ၣ်အဂီၤ တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်ပှၤလၢတဆဲးဒီသဒၢအသးအလၢအပှဲၤ၀ံသးစူၤဖျီၣ်ဘၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါ -- ဖိးစထၢၣ်တခါအဂီၤ


 


တၢ်ဒီသဒၢအတၢ်နဲၣ်ကျဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်အပနီၣ်တဖၣ်

(11" x 17" PDFs တက့ၢ်. ဆီၣ်လီၤတၢ်ဂီၤလၢတၢ်ကအိးထီၣ်ဒီးထုးန့ၢ် PDF အဂီၢ်တက့ၢ်.)

Welcome Poster image Poster Attention All Visitors Poster Keep Tompkins Save and healthy
တၢ်တထီၣ်တၢ်မၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အလဲလၢတၢ်ကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိအလီၢ်အကျဲတဖၣ်အဂီၢ်

ထုးန့ၢ် တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ်အီၤ (FAQ) ဘၣ်ဃးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါအံၤ လၢ NYS Department of Labor အအိၣ်တက့ၢ်. 


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]


“Tompkins Together” ဖိးစထၢၣ်တဖၣ် 

“လၢTompkins County အပူၤ, တပူၤဃီပ …” မ့ၢ်  တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်တခါဆူပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢTompkins County လၢပလဲၤသကိးလံတၢ်တပူၤဃီတုၤလီၤလၢတၢ်လီၢ်အံၤလံ,ဒီးပကဘၣ်လဲၤသကိးတၢ်ဆူညါတပူၤဃီလၢတၢ်ကပာ်ပတဂၤစုာ်စုာ်ပှဲၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂီၤလၢအမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်တခါလၢမ်ပကဆဲးဒီသဒၢသးတက့ၢ်
မ်ပကဆဲးဒီသဒၢပသးတက့ၢ် (လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ PDF)

လၢ Tompkins County အပူၤ, တပူၤဃီပဖျီၣ်သကိးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်,အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး,ဟးဆှဲးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး,ဆဲးဒီသဒၢသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ -- လံာ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဘ့ၣ်အဂီၤ 
ခိၣ်ဂီၤတကူာ်အက့ၢ်အဂီၤ လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ (PDF)  |  18" x 24" Poster (PDF) 

လၢ Tompkins County အပူၤ, တပူၤဃီပဖျီၣ်သကိးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်,အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး,ဟးဆှဲးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး,ဆဲးဒီသဒၢသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ -- လံာ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဘ့ၣ်အဂီၤ 
ဟီၣ်ခိၣ်အမဲာ်ဖံးခိၣ်အက့ၢ်အဂီၤ- လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ (PDF)  

တၢ်ပနီၣ်တခါအဂီၤ တၢ်ပနီၣ်တခါအဂီၤ တၢ်ပနီၣ်တခါအဂီၤ  
တၢ်ပနီၣ် 4 ခါပာ်ဖှိၣ်တခါ-လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ (PDF, 4 အကဘျံးပၤတဖၣ်)
တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲး 

 • အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးပူၤဖျဲးအဖိးစထၢၣ် ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်တခါလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤအပတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဆူပှၤကိးဂၤဒဲးလၢကဘၣ်ဟံးန့ၢ်မၤတၢ်လၢတၢ်ကပတုာ် COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးအဂီၢ်လီၤ.
 • ဖိးစထၢၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတီၤပတီၢ်လွံၢ်ခါ တၢ်သမံသမိးမၤကွၢ်အတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် ကျၢၢ်ဘၢတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်, တၢ်မၤကွၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်တခါ,ပှၤအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်,တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ်စံၣ်စိၤ 
 • တၢ်မၤကွၢ်လံာ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးမ့ၢ်မတၤကြၢးမၤကွၢ်သးလဲၣ်,တၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်,ဒီးဖဲမၤကွၢ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.
 • ဆီၣ်လီၤတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢလာ်လၢတၢ်ကအိးထီၣ် PDF လၢတၢ်ကထုးန့ၢ်ဒီးသူအီၤအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • ပာ် Tompkins ဆူၣ်ဆူၣ်ချ့အဖိးစထၢၣ်
 • တၢ်ဂီၤဃုာ်ဒီးဖိးစထၢၣ်တခါဃုာ်ဒီးတၢ်သမံသမိးအတၢ်သံကွၢ် 4 ဖျၢၣ်
 • တၢ်ဂီၤလၢအမ့ၢ်လံာ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါလၢအဆီၣ်တခူဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်မၤကွၢ်၀ဲဒၣ် COVID-19 အဂီၢ်

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]
 ပာ်ကတီၢ်တၢ်ရၤလီၤတၢ်ဆါတက့ၢ်. ယနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ကဒီသဒၢနၤ,နနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ကဒီသဒၢယၤလီၤ.တၢ်ဘျးလီၤကစဲၤလၢပဲတရီအလိၤ

 • တၢ်ဘျးလီၤကစဲၤလၢပဲတရီအလိၤ
 • တၢ်ဂီၤဘၣ်ထွဲဒီးပဲတရီတၢ်ဘျးလီၤကစဲၤလၢပဲတရီအစုဖီၣ်အလိၤ

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]


ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်အကျိၤ


တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ်အီၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘိးဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါအလံာ်က့အဂီၤ -- တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အကဘျံးပၤ1  တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အကဘျံးပၤ 2
ထုးန့ၢ်ကမျၢၢ်ထီရီၤအတၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် (PDF, လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ (8-1/2x11), 2 ကဘျံးပၤတဖၣ်)
တၢ်ဂီၤလၢတၢ်အိးထီၣ်အီၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ်အီၤအလံာ်တီလံာ်မီ ကဘျံးပၤ-1  |  ကဘျံးပၤ-2

တၢ်ဂီၤဘၣ်ထွဲဒီး 11 နီၤဖးဒီး 17 အက့ၢ်အဂီၤတၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ် 
ထုးန့ၢ် 11" x 17" ဖိးစထၢၣ် (PDF, လံာ်တၢ်ကစီၣ်အဆံးတကလုာ်အက့ၢ်အဂီၤ)
အိးထီၣ်တၢ်ဂီၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ်အီၤအဖိးစထၢၣ်

တၢ်အခိၣ်တီအဂီၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်နာ်ကမၣ်တဖၣ်အဖိးစထၢၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဂီၤ- အိးထီၣ် PDF (8.5" x 21")  |  အိးထီၣ် PNG အဂီၤ


ဘၣ်ကွၢ်လၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်လၢကျးရိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအလီၢ်န့ၣ်လဲၣ်-တၢ်ဂီၤအလံာ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်တဘ့ၣ် ဖဲနဆဲး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ် -- လံာ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၤ
ဘၣ်မုၢ်လၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ် ဖဲ Mall တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအလီၢ် (PDF, လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ, 8-1/2x11, 1 ကဘျံးပၤ)
ဘၣ်မၤတၢ်မနုၤဆူညါလဲၣ် ဖဲနဆဲးန COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤအလီၢ်ခံ (PDF, လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ, 8-1/2x11, 1 ကဘျံးပၤ)
ဘၣ်မၤတၢ်မနုၤဆူညါလဲၣ်ဖိးစထၢၣ်အက့ၢ်အဂီၤ (PDF, 18x24)


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]


ကျိာ်အါကျိာ်အဂံၢ်ထံးတဖၣ်


တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်ညီနုၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ, PDFKN95 နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်

4 နီၤဖး 6 KN95 ကးလၢအဲးကလံးအဂီၢ်အဂီၤ
4-စုမုၢ်ဒိၣ် X 6-စုမုၢ်ဒိၣ်အကး, 2 အကးတဖၣ် (PDF)

 • KN95 နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဒီသဒၢလၢနၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤ  (အဲးကလံးကျိာ်)
 • توفر كمامات KN95 الحماية لك ولعائلتك  (Arabic)
 • KN95 口罩為您和您的家人增添保護  (တရူးကျိာ်လီၢ်လံၤ)
 • Les masques KN95 assurent votre protection ainsi que celle de votre famille  (French)
 • KN95 နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢတဖၣ် မၤအါထီၣ်တၢ်ဒီသဒၢလၢနၤ ဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤ  (ကညီ)
 • Маски KN95 защитят вас и ваших близких  (Russian)
 • Las mascarillas KN95 añaden protección para usted y su familia  (Spanish)
 • Маски KN95 забезпечують захист для вас і вашої родини  (Ukrainian)

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]


တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်

စပဲနံး,ကညီ,မဲဒရ့,ထဲ၀ၣ်နံး(စ)


အိၣ်ဆိးပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးဒီးဆူၣ်ဆူၣ်ချ့ချ့

တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်ရှဲပၠး၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်အကျိၤ,ပာ်ဃုာ်တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ဆါဒီးတၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤဒီးပှၤဂၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.ကွၢ်ဘၣ်တၢ်လၢလာ်,ကွၢ်ဘၣ်YouTube, မ့တမ့ၢ်ထုးန့ၢ်လၢ Goodle Drive အပူၤတက့ၢ်. လၢစပဲနံးအကျိာ်,ကညီကျိာ်,မဲဒရ့, ထဲ၀ါနံး(စ)


စပဲနံး- ကွၢ်အီၤလၢ YouTube အပူၤ. ထုးန့ၢ်အီၤလၢ Google အပူၤ.


ကညီ(ပယီၤ)- ကွၢ်အီၤလၢ YouTube အပူၤ. ထုးန့ၢ်အီၤလၢ Google အပူၤ.


မဲဒရ့- ကွၢ်အီၤလၢ YouTube အပူၤ. ထုးန့ၢ်အီၤလၢ Google အပူၤ.


ထဲ၀ါနံး(စ)ဖိ- ကွၢ်အီၤလၢ YouTube အပူၤ. ထုးန့ၢ်အီၤလၢ Google အပူၤ.


ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်


စပဲနံး- ကွၢ်အီၤလၢ YouTube အပူၤ. ထုးန့ၢ်အီၤလၢ Google အပူၤ.

Horario de Oficina en Español

 • Con Dr. Maya Aponte, CMC, y Carolina Gilbert, RN, CMC
 • Moderado por Patricia Fernandez de Castro Martinez, Asociación Cívica Latina
 • Mira el evento grabado en YouTube


ကညီကျိာ်- ကွၢ်အီၤလၢ YouTube အပူၤ. ထုးန့ၢ်အီၤလၢ Google အပူၤ.


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]


ဖိးစထၢၣ်တဖၣ်


ဒီသဒၢနသးလၢ COVID-19 တက့ၢ်

အဲးကလံး, စပဲနံး,တရူး. ဆီၣ်လီၤလၢတၢ်ဂီၤအလိၤလၢတၢ်ကထုးန့ၢ် PDF တခါလၢခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အနီၣ်ဆီၣ်ခံအသီတခါအပူၤ(11"x17")
Pique aquí para descargar un archivo en formato PDF en una pestaña nueva (11"x17").  

NYSDOH ဒီသဒၢလီၤနကစၢ်အသးဖိးစထၢၣ်လၢအဲးကလံးကျိာ်အဂီၤ  
    ပာ်ကတီၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်အတၢ်ရၤလီၤအသးတက့ၢ်

အဲးကလံး,ကညီ (လံာ်ပရၢ-အက့ၢ်အဂီၤ,ဆီၣ်လီၤတၢ်ဂီၤလၢတၢ်ကထုးန့ၢ် PDF တက့ၢ်)

  CDC ပာ်တုာ်တၢ်ရၤလီၤအဖိးစထၢၣ်လၢကညီကျိာ်  

 COVID-19 တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်

အဲးကလံး,စပဲနံး,တရူး (လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ,ဆီၣ်လီၤတၢ်ဂီၤလၢတၢ်ကထုးန့ၢ် PDF အဂီၢ်တက့ၢ်)

တၢ်ဆါပနီၣ်အဖိးစထၢၣ်အဂီၤလၢအဲးကလံးကျိာ်  တၢ်ဆါပနီၣ်အဂီၤအဖိးစထၢၣ်လၢစပဲနံးအကျိာ်  တၢ်ဆါပနီၣ်အဂီၤလၢတရူးအကျိာ်အဂီၤ
တၢ်လၢနကလိၣ်သ့ၣ်ညါ

ကညီ,ပယီၤ(လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ,ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ကထုးန့ၢ် PDF အဂီၢ်တက့ၢ်)

CDC လိၣ်သ့ၣ်ညါဖိးစထၢၣ်လၢကညီကျိာ်  CDC လိၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ဖိးစထၢၣ်လၢပယီၤအကျိာ်လီၤ  


CDC သ့ကဆှီနစုတဖၣ်အဖိးစတၢၣ်အဂီၤတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.ခရဲဒံးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဖီၣ်ဃံးဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်
စံၣ်စိၤနုာ်

တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလၢခီၣ်တံၢ်အပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ်အအိၣ် Jason Molino လၢတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး COVID-19, မာ်ရှး 13, 2020 (PDF)
လံာ်ပရၢဆူကၠိအပှၤဟံးစုနဲၣ်ကျဲတၢ်အခိၣ်ကျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ် အိၣ်ဟဲလၢကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤနဲၣ်တၢ် Frank Kruppa, မာ်ရှး 13, 2020 (PDF)
တၢ်ဂီၤမူ-တၢ်ကစီၣ်အတၢ်ကူၣ်လိာ်တဲသကိးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, မာ်ရှး9, 2020


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]