County Services           How Do I?     

တၢ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်


လၢကဘျံးပၤအံၤအလိၤနူယီးကီၢ်စဲၣ်ဆီၣ်ထွဲကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ TCWH

Tompkins County offers New York State funded vaccines at our immunization clinics for eligible children and adults. At TCWH, we provide vaccines required for school as well as those recommended by the CDC. If you have a Primary Care Provider (PCP), contact them first for your immunization needs.


ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ

VFC program ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဆီၣ်ထွဲကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ဆူဖိသၣ်လၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ဘးလၢအသးစၢ်န့ၢ် 19 နံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နဖိအံၤဘၣ်တဘၣ်ကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢ VFC အဂီၢ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်-

 • ကတီၢ်အံၤဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid
 • အိၣ်ဒီး Child Health Plus
 • Are under insured: your insurance does not cover the vaccine
 • တၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်ဘၣ်
 • မ့ၢ်ထူလံၤအမဲရကၤဖိမ့တမ့ၢ်အလးစကၣ်ထူလံၤဖိ

တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢအိၣ်ဖျဲၣ်တုၤလၢအသးအိၣ် 18 နံၣ်


ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢသးပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ် (VFA)

VFA အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဆီၣ်ထွဲကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်လၢအကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢသးပှၢ်ဒိၣ်တုာ်အသးအိၣ် 19 နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်အဂီၢ်လီၤ.ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢ VFA အဂီၢ်ဖဲန-

 • Are under insured: your insurance does not cover the vaccine
 • တၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်ဘၣ်
 • ဆဲးလီၤမံၤထီၣ်ခီလ့ၣ် (ထဲဒၣ် MMR အဂီၢ်ဧိၤ)

ခီလ့ၣ်ကၠိဖိလၢအသးအိၣ်တခါလၢ်လၢ်န့ၣ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် Measles, Mumps and Rubella, MMR (သမူးဖိ,မၢး(စ)ဒီးရူၣ်ဘဲလၣ်) အကသံၣ်ဒီသဒၢခီဖျိ VFA အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်အတၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်အိၣ်သးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢသးပှၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

 
Immunization Clinics at TCWH

We serve community members with no insurance, or with Medicaid or a Medicaid managed care plan. (You do not have to be a Tompkins County resident.)

 • မုၢ်ဖီဖးဂီၤ 9:00 နၣ်ရံၣ်–ဟါ12:00 နၣ်ရံၣ်, ဟါ 1:00 နၣ်ရံၣ်–4:00 နၣ်ရံၣ်  
 • For appointments and information, call Community Health Services at 607-274-6604.
 • Immunization records: You will need to provide a copy of your and/or your child's immunization record in advance of your appointment. Please also bring the records with you to your appointment.

Note: If you have a primary care provider or pediatrician, please contact them to make an appointment for immunizations. If you have insurance but no primary care provider we will help you connect with a health care provider. Call 607-274-6604.


Vaccines available at TCWH immunization clinics*

 
For children (ages 0-19): 

 • DTaP (Diphtheria, Tetanus, and Pertussis)
 • HiB
 • သူၣ်ညိးတၢ်ဆါ A
 • သူၣ်ညိးတၢ်ဆါ B
 • HPV
 • Influenza
 • Meningococcal
 • MMR (Measles, Mumps, and Rubella)
 • Moderna Covid vaccine
 • Polio
 • Pneumococcal
 • Td
 • Tdap (Tetanus, Diphtheria, and Pertussis)
 • Varicella

 
For adults (ages 19 and up): 

 • Hepatitis A
 • သူၣ်ညိးတၢ်ဆါ B
 • HPV (Human papillomavirus)
 • Influenza (Quadrivalent and High Dose)
 • Jynneos (Mpox vaccine)
 • Meningococcal
 • MMR  (Measles, Mumps, and Rubella)
 • Moderna Covid vaccine
 • Polio
 • Tdap (Tetanus, Diphtheria, and Pertussis)

*Vaccine availability is subject to change. Please call CHS at 607-274-6604 for the most updated information on vaccine availability.

 
Vaccines NOT available at TCWH Clinics

 • Rotavirus (for children)
 • Shingles (for adults)
 • Adult Pneumococcal vaccine
 • RSV vaccine (adults and children)
 • Travel vaccines (cholera, yellow fever, typhoid)
 • Meningococcal Serogroup B vaccine
 • Varicella for adults

 
 
TCWH Communicable Disease Page 


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

Homebound residents

TCWH offers in-home Covid and flu vaccinations to Tompkins County residents who are considered homebound. This means that you require the use of a walker or wheelchair to leave your home, your health condition may worsen if you leave your home, it is difficult for you to leave your home and you usually do not leave your home. Please call 607-274-6604 to register for this service.


Mobile clinics

TCWH offers mobile flu clinics during the start of flu season, usually in the month of October. If your organization is interested in hosting a flu clinic and has at least 10 people who want to be vaccinated, please call 607-274-6604 to speak with a nurse manager to organize this. Planning for mobile flu clinics usually starts in July or August.


Travel Vaccines

Travel Clinics provide travel vaccines, malaria prevention, travelers’ diarrhea prevention and management, among other services for travelers. Following are local travel clinics. Visit their websites for all services provided.

Outside of Tompkins County


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]


Immunization Updates for the 2024-25 School Year

Many children need to receive vaccines during the summer to stay up-to-date and comply with school vaccination requirements. 


Current NYS School Immunization Regulations

ကၠိအလံာ်တဖၣ်ဒီးအဲးဖၢၣ်တဖျၢၣ်Please review the following schedules before school starts.

 • 2024-25 School Year, New York State Immunization Requirements for School Entrance/Attendance.
 • ဖိသၣ်ခဲလၢာ်လၢအထီၣ် 7တီၤ, 8တီၤ, 9တီၤ, 10တီၤ, ဒီး 12တီၤတဖၣ် ကဘၣ် ဆဲး၀ဲဒၣ် meningococcal အကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤ.. မ့ၢ်တဆဲးဘၣ်န့ၣ်,အ၀ဲသ့ၣ် စးထီၣ်ကၠိ တသ့ဘၣ်.
 • ဖိသၣ်ထီၣ်ကၠိတဖၣ်အခဲအံၤတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢအကဘၣ်ဆဲးဒီသဒၢအသးဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအလိၣ်ဘၣ်၀ဲတဖၣ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့ — မ့တမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤလၢအမၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ — ဒ်သိးအကန့ၢ်ထီၣ်ဘၣ်တီၤဒၢးတၢ်မၤလိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.လၢကတီၢ်အံၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်အခီပညီအဖီလာ်"တၢ်အိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ"မ့ၢ်ဖိသၣ်လၢတဆဲးဒီသဒၢဘၣ်အသးအလၢအပှဲၤဒီးဆဲးထီၣ်ကၠိမ့တမ့ၢ် pre-K (ကတီၤဆိကၠိ-တီၤဖိသၣ်) ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ကမၤ၀ံၤအတၢ်ဆဲးဒီသဒၢအသးလၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီး ACIP တၢ်ချုးထီၣ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဖိသၣ်တဖၣ်မ့ၢ်လူၤပိာ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဆဲးဒီသဒၢသးအတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်လၢအဂၤလၢအတတုၤထီၣ်တၢ်ဘၢၣ်တီၤအဆၢကတီၢ်လၢ ACIP တၢ်ချုးထီၣ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်န့ၣ်, အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်တဆိကမိၣ်အီၤဒ်ပှၤလၢအအိၣ်လၢ "တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ"ဘၣ်ဒီးကဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်အီၤလၢကၠိ,ဖဲလၢကျဲအဂၤတဘိတၢ်ပျဲပူၤဖျဲးအီၤမ့ၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.


အိၣ်ဒီးတၢ်သးဆး,ဆဲးဒီသဒၢနသး

ဒိကအိ 
Campaign to ImmuNYze all New Yorkers (တၢ်လီၤကရၢကရိလၢတၢ်ကဆဲးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဆူပှၤနူယီးဖိခဲလၢာ်)မ့ၢ်တၢ်မၤအိၣ်ထီၣ်သီတခါလၢ County Health Officials of New York, NYSACHO) (ခီၣ်တံၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပဒိၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢနူယီ) န့ၣ်ဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပှၤဆါတဖၣ်,မိၢ်ပၢ်တဖၣ်,ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်လီၤကရၢကရိအပှၤမၤသကိးတၢ်တပူၤဃီန့ၣ်လီၤ.ပဖီတၢၣ်-မ့ၢ်တၢ်ကမၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ကဆဲးဒီသဒၢသးဒီးကသံၣ်လၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤ — စးထီၣ်ဖိသၣ်ဆံးတုၤသးပှၢ်ထီၣ် — ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်နာ်အီၤသ့,ဒိးသန့ၤထီၣ်လၢစဲအ့ၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်, Campaign to ImmuNYze အပှာ်ယဲၤသန့, မ့တမ့ၢ်ထုးန့ၢ်လံာ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကဘျံးဖဲအံၤ- “Be Wise, Immunize!” ဒီး “Don’t Wait, Vaccinate!


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

 
ဂံၢ်ထံးတဖၣ်


ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါ


တၢ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီ (Immunization Schedules) (CDC အပှာ်ယဲၤသန့)


Vaccine Information Statements (VIS)

Vaccine Information Statements (VIS) are fact sheets produced by the federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC.) Each VIS explains to vaccine recipients, their parents, or their legal representatives both the benefits and risks of a vaccine. At any TCHD clinic, you will be provided with the specific VIS for the vaccine or vaccines you or your child are about to receive. You will also be given time to review it before the vaccine is administered.

TCWH Seasonal Flu Page


ဖဲဆဲးကသံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်

  
TCWH Communicable Disease Page 

 
TCWH Privacy Practices

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]