County Services           How Do I?     

ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲကလဲၤဆူ TCHD


Tompkins County တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤသုးအတၢ်သူၣ်ထီၣ်လီၢ်ကျဲဖဲယူၤလံ 19, 2010 ဆူ 55 Brown Road, Ithaca, လၢအအိၣ်လၢ Cornell Business Park အပူၤန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဟဲလၢ NY Route 13 ဒီး Warren အကျဲဖးဒ့အအိၣ်ဒီးလဲၤဆူကလံၤစိးလၢ Warren Road လၢအလဲၤဃီၤဆူ Ithaca-Tompkins Regional Airport န့ၣ်တက့ၢ်. မ့ၣ်အူဒုးနဲၣ်သိလ့ၣ်အခီၣ်ထံးတခါလၢအအိၣ်လၢကလံၤစိး Rt. 13 မ့ၢ်၀ဲ Brown Road လီၤ, က့ၣ်လီၤလၢမုၢ်ထီၣ်,လဲၤဃီၤဆူညါလၢတၢ်ကလူၤပိာ်တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်လၢအနဲၣ်ဆူကဘီယူၤပျီတက့ၢ်. ကျဲနုာ်လီၤဆူ Health Department အတၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်ဘၣ်က့ၣ်လီၤကဒါဆူအထွဲတကပၤ,အိၣ်ဆၢၣ်မဲာ်အသးလိၤလိၤဒီးတၢ်နုာ်လီၤအကျဲလဲၤဆူကဘီယူၤပျီန့ၣ်လီၤ.


 

TCAT သိလ့ၣ်ဘၢး(စ)လဲၤဆူဆူၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤအအိၣ်- ဒိးထီၣ်သိလ့ၣ်ဘၢး(စ)နီၢ်ဂံၢ် 32 လဲၤဆူကဘီယူၤပျီတက့ၢ်.သံကွၢ်ဘၣ်ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်လၢကပျဲစံၣ်လီၤနၤဖဲ Health Department န့ၣ်တက့ၢ်. ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃးဒီး TCAT အပှာ်ယဲၤသန့န့ၣ်တက့ၢ်..


TCHD အ၀ဲၤဒၢးဖဲ 55 Brown Road.

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]