County Services           How Do I?     

Moms PLUS+

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤအသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတဖၣ်လၢအကဲ moms plus အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၤ
Moms PLUS+ အကရူၢ်. ထံၣ်လိာ်ဘၣ်အသးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်ဖဲအံၤတက့ၢ်.

Moms PLUS+  — မိၢ်ပၢ် တၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး & နုၢ်ထံဂ့ၢ်၀ီ စၢဖှိၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် — မ့ၢ်တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်သရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်မိၢ်ဒီးဖိဆံးအတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်,အပှ့ၤတအိၣ်ဆူTompkins County လၢတကွၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်အိၣ်သးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Moms PLUS + န့ၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်လၢအတုၤသိးထဲသိးလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်မိၢ်ဒီးဖိဆံးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအကံၢ်အစီဂ့ၤ,မၤဂ့ၤထီၣ်နုၢ်ထံထီၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢမိၢ်ပၢ်လၢအဃုထၢကဒုးအီၣ်နုၢ်ဒီးသးနါပှၢ်ဒီးမၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဃုာ်ဒီးပှၤတ၀ၢပှၤမၤသကိးတၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. Moms PLUS + န့ၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်မိၢ်ဒီးဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်လၢအတုၤသိးထဲသိး,မၤအါထီၣ်နုၢ်ထံအတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢမိၢ်ပၢ်လၢအဃုထၢကဒုးအီၣ်နုၢ်ဒီးနုၢ်အီၣ်အကစၢ်အနုၢ်တဖၣ်ဒီးမၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢ၀ဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဃုာ်ဒီးပှၤတ၀ၢပှၤမၤသကိးဃုာ်တၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Moms PLUS + အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ပှၤသူတၢ်အတၢ်အဲၣ်ဒိးဘၣ်သးအတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမုၣ်ခွါဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်,တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအနၢ်ပၢၢ်တၢ်ပျံၤတီၢ်အတၢ်ဆါလၢပှၤပာ်ဃုာ်တၢ်ခဲလၢ်ာအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.


ကိးဘၣ် Moms PLUS+ ဖဲ (607) 274-6604.


တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်နၤဆူ Moms PLUS+ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ


ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိ=

မၤလီၤတံၢ်လၢကယဲၢ်မ့ၢ်မိၢ်ပၢ်လၢအိၣ်ဖျဲၣ်အဖိလၢ Tompkins County ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ထီၣ်ဒီးဟုးသးဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ၀ံၤအလီၢ်ခံအတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအတုၤသိးထဲသိးဒီးကျၢၢ်ဘၢတၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့လၢအကံၢ်အစီထီၣ်ဘး,ခီဖျိတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလိၤလိၤ,ပှၤတ၀ၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်,တၢ်ကတိၤခဲးန့ၢ်တၢ်ဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.


ပတၢ်တိာ်ပာ်-

ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤအကါဒိၣ်တခါလၢ Tompkins County ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတၢ်ဒၢထီၣ်လၢအဆူၣ်အချ့ဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိလၢအတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးအစၢတဖၣ်လၢပှၤတ၀ၢလၢအကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တခါန့ၣ်လီၤ.


တချုးအိၣ်ဖျဲၣ်ဒီးအိၣ်ဖျဲၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

တၢ်မၤစၢၤလၢလာ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ခီဖျိဟံၣ်တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးမ့တမ့ၢ် telehealth တဆီ

 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်မၤကွၢ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်
 • တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်မၤကွၢ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်
 • ဖိသၣ်ဆံးတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့
 • နုၢ်ထံထီၣ်အတၢ်တၢၣ်ပီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး
 • သးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ PTSD အတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်
 • ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
 • ဖိသၣ်ဆံးအကတီၢ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်
 • ပှၤတ၀ၢဂံၢ်ထံးအတၢ်ဆှၢဃီၤဆူညါတဖၣ်

နတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအခီၣ်ထံးတဘျီ

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးမ့တမ့ၢ်ကဲမိၢ်ပၢ်ဒီးအိၣ်ဆိးလၢ Tompkins County အပူၤအခါ,နအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲအဂီၢ်လၢအအိၣ်ဟဲလၢပ Moms PLUS+ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးဘၣ် (607) 274-6604 လၢတၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတခါအဂီၢ်တက့ၢ်. နကထံၣ်လိာ်သးဒီး Community Health (CH) အသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါလၢအကမၤစၢၤနၤဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ဒၢထီၣ်အတၢ်မၤကွၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကလီ
 • တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ WIC အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(ဖဲမ့ၢ်ကြၢးမ့ၢ်ဘၣ်အခါ)
 • မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတခါဃုာ်ဒီး OBGYN လၢအပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်

နပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့သရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါ

ဖဲနသြီနုာ်လီၤနမံၤလၢတၢ်ကထီၣ်ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့ၢ်၀ံၤလံန့ၣ်, CH သရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတဂၤတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤနၤလၢကဆီၣ်ထဲနၤအဂီၢ်လီၤ.အ၀ဲသ့ၣ်ကဆဲးကျိးနၤလၢတၢ်ကမၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်လၢတၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်ဖဲနဒၢဒီးဖဲအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးအဘျီတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကလီၤဆီလိာ်အသးလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်လဲၤအိၣ်သကိးတဘျီလၢ်လၢ်ဖဲတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးအဆၢကတီၢ်,နသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါက-

 • သမံသမိးနသွံၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံး,နီၢ်အယၢၢ်ဒီးတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ
 • ကနၣ်နဖိဆံးအသးဖျၢၣ်တၢ်စံၣ်ဖု
 • ကွၢ်သမံသမိးကဒါမ့ၢ်နတၢ်ဒၢထီၣ်လဲၤအသးဒ်လဲၣ်
 • အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢနဟုးဆါထီၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ
 • စးထီၣ်နတၢ်လဲၤလၢတၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်,သးနါပှၢ်လၢအကဲထီၣ်ကဲထီ

ထံၣ်လိာ်သးဒီးပသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါ (Meet Our Nurses) (တယံာ်ဘၣ်ဒီးကဟဲလီၤ!)


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိသၣ်အတီၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကလီတဖၣ်

တၢ်မၤလိအတီၤတဖၣ်န့ၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်လၢအတၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အဖီခိၣ်,၀ံသးစူၤကိးဘၣ် 607-274-6604 လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.

ဒ်ပှၤပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်တဂၤအသိးနကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိသၣ်လၢအညီအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်မၤလိတဖၣ်လၢနၤဒီးနမါ၀ၤအဂီၢ်ဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤအ၀ဲၤဒၢးလၢအအိၣ်ဖဲ 55 Brown Road, Ithaca NYန့ၣ်လီၤ. Community Health Nurses သိၣ်လိ၀ဲဒၣ်တီၤဒၢးတဖၣ်လၢအကျၢၢ်ဘၢတၢ်အခိၣ်တီလၢလာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ-

 • ဟုးဆါထီၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ
 • တၢ်အိၣ်ဘှံးအကျိၤအကွာ်တဖၣ်
 • ကသံၣ်ကသီအတၢ်ဃုထၢတဖၣ်
 • မၤကဲထီၣ်နတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီ
 • တၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်

နုၢ်,သးနါပှၢ်တၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲ

နပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါန့ၣ်နုၢ်ထံဂ့ၢ်၀ီအပှၤတၢၣ်ပီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးလံာ်အုၣ်သးန့ၣ်လီၤ.အစံးဆၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်ဒီးမၤစၢၤနၤလၢနကကဲထီၣ်ပှၤတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢတၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်တဂၤသ့လီၤ.နသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါကအိၣ်သကိးစ့ၢ်ကီးနၤဖဲနဖိဆံးအိၣ်ဖျဲၣ်၀ဲလၢတၢ်ကထိၣ်အနီၢ်တယၢၢ်,သံကွၢ်နတၢ်ဒုးအီၣ်န့ၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်ဒီးစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအကအိၣ်ဒီးနၤဘၣ်ဃးနကစၢ်အသးဒီးနဖိသၣ်ဆံးအိၣ်ဖျဲၣ်သီန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃး တၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်/သးနါပှၢ်, ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤတက့ၢ်.


Survivor Moms Companion အပနီၣ်

စဲၣ်နီၤမိၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ (Survivor Moms’ Companion)

Survivor Moms’ Companion (SMC) မ့ၢ်သးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢဘၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤပိာ်မုၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်စံၣ်စိၤတခါလၢဖိသၣ်အကတီၢ်တၢ်မၤကမၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတီၢ်လၢအဂၤအတၢ်မၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်သးလၢတၢ်မၤတရီတပါဒီးသးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးအတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ညီညီလၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒီးဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သီတၢ်အိၣ်မူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.  ကိးဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ကမၤလိန့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတက့ၢ်.


ဖိးစထၢၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်အဂီၤမ်ပကတဲသကိးဘၣ်ဃးဟံၣ်တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးတက့ၢ်

မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးတၢ်ကဲမိၢ်ပၢ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲဧါ.  တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်မ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤဒီးမ့ၢ်တၢ်မုာ်သးမၤကလီလၢအဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့ဒီးပှၤလၢအကဲသီမိၢ်ပၢ်ဒီးကကဲထီၣ်မိၢ်ပၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဃုာ်ဒီးစဲၣ်နီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ်လၢကမၤစၢၤမိၢ်ပၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အဖိဆံးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အခိၣ်အဃၢၤန့ၣ်လီၤ.

TCWH ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် Moms PLUS+ ဟံၣ်တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ,လၢ

 • လဲၤစိာ်တၢ်ဆှၢဃီၤလၢတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးတၢ်ကဲမိၢ်ကဲပၢ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်စးထီၣ်ဒၢထီၣ်တုၤ 3 နံၣ်တက့ၢ်. Tompkins County ပှၤလီၢ်အိၣ်ဆိးထံဖိတဖၣ်န့ၣ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအံၤအဂီၢ်လီၤ.
 • ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တလါတဘျီတၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်ဒီးသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတဂၤလၢအကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ထိၣ်နီၢ်တယၢၢ်,သွံၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအတၢ်သမံသမိးတဖၣ်,တၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်ထံအတၢ်ဆီၣ်ထွဲ,တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ,ဖိသၣ်ဆံးတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးအဂၤဆူညါန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤလိန့ၢ်ဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမနုၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ Tompkins County အပူၤလဲၣ်အဂီၢ်ဒီးကွၢ်ဘၣ်မ့ၢ်အဘၣ်လၢနဂီၢ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်အဂီၢ်, ထုးန့ၢ်ဖိးစထၢၣ်တခါအံၤတက့ၢ်!


Contact us!

မၤဘၣ်နတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအခီၣ်ထံးတဘျီတနံၤအံၤတက့ၢ်. (607) 274-6604. ကိးဘၣ် (607) 274-6604.

ဖဲကတီၢ်အံၤနမ့ၢ်သြီနုာ်လီၤမံၤလၢပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအံၤအခါ,တူၢ်ဘၣ်တၢ်သဘျ့လၢတၢ်ကကိး၀ဲဒၣ်နသရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါဖဲတၢ်လဲၤအိၣ်သကိးအဂီၢ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ဃာ်အဆၢကတီၢ်အဘၢၣ်စၤဃုာ်ဒီးတၢ်ဒၢထီၣ်တမံၤလၢ်လၢ်,ဖိသၣ်ဆံးဒီး,မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်အတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်လၢဘၣ်တဘၣ်ကအိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ်.


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]