County Services           How Do I?     

Tompkins County တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးအကရၢ


ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပပှၤတ၀ၢတခါအဂီၢ်ဖဲတၢ်သးသမူတဘၣ်ဟါမၢ်ကွံာ်နီတခါခီဖျိတၢ်မၤသံလီၤအသးအဃိန့ၣ်ဘၣ်.ပတၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်တၢ်ကသူတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်,စဲအ့ၣ်ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်ဒီးမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးအတၢ်မၤအကျဲခိၣ်သ့ၣ်လၢအတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတဖၣ်လၢ Tompkins County အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.


988 တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အကျိၤအတၢ်ပနီၣ်
988 မ့ၢ်နီၢ်ဂံၢ်သၢဖျၢၣ်အသီတခါလၢ National Suicide Prevention Lifeline (NSPL) (ထံကီၢ်တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးတၢ်အိၣ်မူအလီၤကျိၤ) အဂီၢ်လီၤ. 988 န့ၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အဂီၢ်စးထီၣ်ယူၤလံ 16, 2022 န့ၣ်လီၤ. 988 န့ၣ်အါန့ၢ်ဒံးနီၢ်ဂံၢ်ဖျၢၣ်လၢတၢ်တိၢ်နီၣ်ဘၣ်အီၤညီတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဘျးစဲလိၤလိၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဒီးသးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

 • တၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤသံလီၤသး
 • တၢ်သူကမၣ်ကသံၣ်မူၤဘှီးအတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်
 • သးတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤ

988 န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအကလီလၢအအိၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ.နဆဲးကျိး၀ဲဒၣ် 988 လၢလီတဲစိတၢ်တဲသကိး,တၢ်ဆှၢလီတၢ်ကစီၣ်အဖုၣ်မ့တမ့ၢ်လီတဲစိတၢ်ကိးန့ၣ်သ့လီၤ.မၤန့ၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢစပဲနံးအကျိာ်ခီဖျိတၢ်ဆီၣ်လီၤ 2 တက့ၢ်.တၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကျိာ်အါန့ၢ် 150 ကျိာ်အပူၤလီၤ.


ပမ့ၢ်၀ဲဒၣ်

Tompkins County Suicide Prevention Coalition (Tompkins County တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးကရၢမၤသကိးတၢ်) (ပှၤမၤသကိးတၢ်ကရၢ) န့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အကရၢတဖၣ်,ပှၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဒီးနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အကရၢလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ်လၢကဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးလၢပပှၤတ၀ၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.မ့ၢ်ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးတခါလၢအဂဲၤလိာ်လၢတၢ်ကဲခၢၣ်စးလၢတၢ်တဒ်သိးလိာ်သးဒီးတၢ်ဒုးပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ကတုၤထီၣ်ဖီတၢၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.ပှၤမၤသကိးတၢ်အကရၢမၤန့ၢ်သးအဂံၢ်အဘါဒီးအတၢ်တၢ်ပညိၣ်လၢ Watershed Declaration of 2017, တၢ်ကိးသတြီတခါလၢ Tompkins County သးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အခိၣ်အနၢ်တဖၣ်ကမၤသီထီၣ်က့ၤပပှၤတ၀ၢအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢတၢ်ကဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.


Watershed Declaration of 2017 (ထံခံအတၢ်ဘိးဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ 2017)

“ပထုးဖှိၣ်၀ၢ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤမၤသကိးဃုာ်တၢ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢ Ithaca ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်အပှၤတ၀ၢအကျါဒီး Tompkins County တူၢ်လိာ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်မၤသံလီၤသးမ့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအနးတခါလီၤ.တနံၤအံၤပမၤသီထီၣ်ပတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢတၢ်ကဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးဒီးအၢၣ်လီၤအီလီၤသးလၢတၢ်ကမၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါလၢတၢ်ကမၤပူၤဖျဲးသးသမူတဖၣ်ဒီးဟဲစိာ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဆူပှၤလၢအဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤသံလီၤသးအတၢ်ဆိကမိၣ်ထီၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးခီဖျိတၢ်ဟါမၢ်ကွံာ်လၢတၢ်မၤသံလီၤသးအဃိန့ၣ်လီၤ.”


ပှၤမၤသကိးဃုာ်တၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်

ပှၤမၤသကိးတၢ်ထံၣ်လိာ်အသးလၢလါတလါသၢနွံတနွံမုၢ်လ့ၤဧိၤအနံၤ,စးထီၣ်ဟါ 2:30–3:30 နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်အိးထီၣ်အသးလၢပှၤလၢအအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ် Working Agreement (တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ)တခါအံၤန့ၣ်လီၤ-

 • ပာ်ဖျါထီၣ်အသး – အိးထီၣ်ခဲမရၣ်ဖဲမ့ၢ်သ့မ့ၢ်ဘၣ်အခါ
 • အိးထီၣ်အသး,အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါတၢ်,ပာ်သးဘျၢဘျၢတီတီ
 • မၤတၢ်ပှဲၤတၢ်ယူးယီၢ်ပးကဲတၢ်,တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢလၢအပူၤဖျဲး
 • ပှၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤ,ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤဒီးထံၣ်အီၤဒ်အတုၤသိးထဲသိး
 • သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်တမံၤဃီ
 • ကနၣ်တၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ
 • မၤအီၤပှဲၤတၢ်ပာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ခူသူၣ်
 • ပာ်ဒိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်တ့ၢ်လံအသးတဖၣ်
 • ပာ်ဒိၣ်ဒီးပာ်ကဲတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢအသီန့ၣ်လီၤ
 • ကရၢမၤသကိးတၢ်အမူအဒါ – ရဲၣ်ကျဲၤ,ဘျးစဲ,ကတိၤခဲး,ဆီၣ်ထွဲ

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ် ဆှၢအံမ့(လ)ဆူ Sally Manning အအိၣ်တက့ၢ်.


 

Town Hall: How Healthcare Helps Prevent Suicides

A Town Hall on how the Zero Suicide Model is being implemented in Tompkins County.

Thursday September 28, 2023, 5:30-7:30 p.m.
Greater Ithaca Activities Center (GIAC), 301 W. Court Street, Ithaca

About the town hall
Town Hall Introduction.

 
Complete Town Hall packet (PDF, 12 pages)

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အတၢ်ဆဲးကျိးလၢ 24-နၣ်ရံၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢနသ့ၣ်ညါတူၢ်ဘၣ်လၢအကလိၣ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီးသးတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအခါ,

 • ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဘၣ်ထွဲဒီးသးသမူအတၢ်လီၤပျံၤအဂီၢ်, ဆီၣ်လီၤ 911
 • National Suicide Prevention Lifeline (ထံကီၢ်တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးအလီကျိၤ), ဆီၣ်လီၤ 988 1-800-273-8255 
 • Crisis Text Line (တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တၢ်ဆှၢတၢ်ကစီၣ်အလီကျိၤ), ဆှၢန့ၢ်လီတၢ်ကစီၣ် HOME ဆူ 741-741 တက့ၢ်. 
 • Ithaca’s Suicide Prevention and Crisis Service hotline (Ithaca တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤ), 1-607-272-1616.
 • Veterans Crisis Line (သုးဖိလီၤလံၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အလီကျိၤ), လၢသုးဖိလီၤလံၤဒီးပှၤလၢအအဲၣ်၀ဲတဖၣ်,ကိးဘၣ် 1-800-273-8255 ဒီးဆီၣ်လီၤ 1, မ့တမ့ၢ်ဆှၢလီတၢ်ကစီၣ်အဖုၣ်ဆူ 838255 တက့ၢ်.
  လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် veteranscrisisline.net လၢလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်တၢ်တဲသကိးဒီးအဂၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.