County Services           How Do I?     

COVID19 တၢ်ဒီသဒၢအတၢ်ထိၣ်တၢ်ဒွးတဖၣ်

ဖျီၣ်ထီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ် KN95 လံာ်တၢ်ကစီၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ

လၢကဘျံးပၤအံၤအလိၤ

KN95 Face Masks for Adults and Youth are available, free of charge, in various locations in Tompkins County

နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဒီးတၢ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်

နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အပနီၣ် -- သူတၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သၣ်တခါလၢတၢ်ကဒီသဒၢနသးဒီးပှၤအဂၤလၢ COVID-19 အဂီၢ်, CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်ဆူညါလၢနကဖျီၣ်၀ဲဒၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢအဒီသဒၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်ဖဲနမၤသ့အခါ,လၢအဘၣ်လိာ်အသးဂ့ၤဂ့ၤဒီးနမဲာ်ဒီးဒီးနကဖျီၣ်အီၤတလီၢ်လီၢ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢတဆဲးဒီသဒၢအသးလၢအသးအိၣ် 2 နံၣ်ဆူအဖီခိၣ်တဖၣ်ထီဘိန့ၣ်ကြၢးဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်ဖဲအိၣ်လၢကမျၢၢ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်ဒီးဃုာ်ဒီးပှၤအဂၤလၢတမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိအခါန့ၣ်လီၤ.


ဘၣ်မနုၤသူနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်လဲၣ်

 • နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်မ့ၢ်ပီးလီအကါဒိၣ်ကတၢၢ်အကျါတခါလၢအမၤကဘှၢလီၤဘဲရၢး(စ)အဃၢ်အတၢ်ရၤလီၤအသးန့ၣ်လီၤ.
 • ဘဲရၢး(စ)အဃၢ်ရၤလီၤအသးအခိၣ်သ့ၣ်လၢပှၤတဂၤဆူအဂၤတဂၤခီဖျိတၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအထံဖျၢၣ်ပြံကဒံဒီးထံနိအဖျၢၣ်လၢအဟဲထီၣ်ဖဲပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်ကူး,ကဆဲး,ကတိၤတၢ်မ့တမ့ၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်အကလုၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤတၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်,တၢ်ကိးပသူဒီးတၢ်သး၀ံၣ်တၢ်န့ၣ်မၤအါထီၣ်ဘဲရၢး(စ)အတၢ်ရၤလီၤသးအတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤဆူညါသ့လီၤ. တၢ်ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်န့ၣ်မၤစှၤလီၤတၢ်ကဲထီၣ်သးတခါအံၤသ့လီၤ. (CDC)
 • လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒွဲပူၤတၢ်ဆီလီၤအသးတခါလၢ်လၢ်အဂီၢ်,ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဆူတၢ်မၤစှၤလီၤ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးခီဖျိတၢ်မၤစှၤလီၤကလံၤကျါဘဲရၢး(စ)အတၢ်ရၤလီၤအတၢ်အိၣ်သးဆူညါသ့လီၤ.
 • တၢ်မၤလိမၤဒိးခီဖျိ CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်တဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမၤအါထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်တဂၤကရၤလီၤဘၣ်ဘဲရၢး(စ)အဃၢ်(1), ဒီးပှၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီးအီၤတဖၣ်ကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်န့ၣ်လီၤ (2).

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]


နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အီၤသ့မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

 • နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါကဘၣ်အိၣ်ဒီးထးအဘိဆံးလၢကမၤတံၢ်နါစ့ၤဒီးကျၢၢ်ဘၢနနါစ့ၤ,ကိာ်ပူၤဒီးခၣ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.
 • N95 ဒီး KN95 အနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ် (တၢ်သါထီၣ်ကသါလီၤအဂီၢ်) ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးအိၣ်၀ဲဒၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. ပီးလီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်တလိၣ်ပာ်ဃာ်အီၤလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးပှၤဟ့ၣ်ဆိတၢ်ကူစါယါဘျါတဖၣ်အဂီၢ်လၢၤဘၣ်.
 • တၢ်ကူးကွဲးအဂီၢ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဒီးတၢ်ကံးညာ်အနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်န့ၣ်တတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢအတၢ်ဒီသဒၢထီဒါ Omicron အဃၢ်အဂီၢ်ဘၣ်.
 • CDC တၢ်ဂီၤဒုးနဲၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အကလုာ်လီၤဆီလိာ်အသးတဖၣ် အတၢ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးန့ၣ်လီၤ.


ဘၣ်ဃးဒီး KN95 အနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်

 • KN95 ဒီး N95 နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်(တၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအဂီၢ်)သူ၀ဲဒၣ်ပီးလီလၢတၢ်တထါဃုာ်အီၤလၢအကဘျၣ်အိၣ်တဘျုးကဘျၣ်လၢအဖီၣ်ဃာ်ဘဲရၢး(စ)အကမူၣ်ကဖ့တဖၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီလၢအအိၣ်လၢကလံၤကျါသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲမ့ၢ်ဘၣ်လိာ်သးဒီးတၢ်မ့ၢ်ဖျီၣ်အီၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် KN95 နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ပှံၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ် တၢ်မူအကမူၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ်န့ၢ်တုၤ 95% န့ၣ်လီၤ. နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ကြၢးဘၣ်လိာ်အသးဒီးနမဲာ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. သမံသမိးဘၣ်တၢ်လီၤဟိခီဖျိတၢ်ပလၢၤကွၢ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အကနူၤဒီးနစုခံခီတက့ၢ်. 
 • ပလီၢ်သးထီဒါ KN95s ဒီးတၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအဂီၢ်ပီးလီလၢအဂၤလၢအကဲတၢ်အယီၢ်အဘျၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. လဲၤဘၣ်ဆူကဘျံးပၤတခါအံၤလၢအအိၣ်လၢ CDC အပှာ်ယဲၤသန့လၢ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • မ့ၢ်တၢ်ကမၤန့ၢ် KN95 အနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢ Tompkins Countyတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤဟ့ၣ်ကလီအီၤန့ၣ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်.
 • ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤမူတခါအံၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးမ့ၢ်တၢ်ကဖျီၣ် KN95 လၢအကဘၣ်လိာ်အသးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.
 • တၢ်ကျိးထံပာ်တဖၣ်-ကွၢ်ဃုဘၣ်ပ  KN95 အနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကးလၢတၢ်စဲးကျံးထုးထီၣ်အီၤလၢကျိာ် 7 ကျိာ်တဖၣ် (PDFs)အဂီၢ်တက့ၢ်.


တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤတသ့ဘၣ်

 • တၢ်ဒီမဲာ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤဒ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါအသိးန့ၣ်တသ့ဘၣ်. မၤနီၣ်တၢ်ဒီမဲာ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်သူအီၤဃုာ်ဒီးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါသ့လီၤ.
 • နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢအအိၣ်ဒီးအပျံၤတဘိလၢအကမၤစၢၤတၢ်ကသါဟးထီၣ်န့ၣ်တၢ်တတူၢ်လိာ်အီၤဘၣ်
 • တၢ်ဂိၢ်ခါအခိၣ်ဖၢၣ်,နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢတၢ်ဒိးစကံအဂီၢ်ဒီးတၢ်ကံးညာ်ဘိၣ်ကိာ်ဘိန့ၣ်တကြၢးတဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်န့ၣ်ဘၣ်.

တၢ်ဂီၤလၢတၢ်ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်မၤစှၤလီၤတၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်, CDC MMWR
ဂံၢ်ထံး- MMWR


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]


မ့ၢ်တၢ်ကသူနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢအခါဖဲလဲၣ်ဒီးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

 • ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအဆဲးဒီသဒၢအသးမ့ၢ်ဂ့ၤဒီးတဆဲးဒီသဒၢအသးမ့ၢ်ဂ့ၤ
  • တၢ်လီၢ်ဖဲ ပှၤတ၀ၢအပတီၢ် ဖဲအဘၣ်ဒးဒီးအါအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်,မ့တမ့ၢ်ဒ်လီၢ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အသိး,ဖျီၣ်ဘၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါလၢကမျၢၢ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ်.
  • ဖဲ တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ် ဒီး တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ဆါအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
  • ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်ကဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်အကျဲလၢတဘၣ်ထွဲဒီးကမျၢၢ်တဖၣ်,ပာ်ဃုာ်ပှၤအဂၤအဟံၣ်,အခါဖဲပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအါထီၣ်မ့ၢ်လၢတၢ်ဆါအဃၢ်အကလုာ်သီရၤလီၤအသး,လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤအဂၤတဖၣ်အိၣ်လၢတၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်လၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအနးအကျံၤအခါန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအတဆဲးဒီသဒၢအသးန့ၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါလၢတၢ်အိၣ်သးဒ်သိးအံၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.
  • လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒွဲပူၤခဲလၢာ်-လၢကမျၢၢ်အလီၢ်အကျဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤခဲလၢာ်,ဖဲအိၣ်ဘူးဒီးပှၤအဂၤလၢအဆဲးဒီသဒၢအသးမ့ၢ်ဂ့ၤတဆဲးဒီသဒၢအသးမ့ၢ်ဂ့ၤအခါန့ၣ်လီၤ
  • တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢ-တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤလၢပှၤကညီအိၣ်အါဖဲနမုၢ်လၢ်ပာ်မ့တမ့ၢ်ဟးဆှဲးတၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤအဂၤတသ့အခါ,ပာ်ဃုာ်ကမျၢၢ်အမူးတဖၣ်(မူးမ့တမ့ၢ်မူးပွဲတဖၣ်)ဒီးပၣ်တံၣ်အမူးလၢဘၣ်ထွဲဒီးပှၤတဖုတဂၤ(တၢ်ဖျီအမူးတဖၣ်)န့ၣ်လီၤ.
  • ဖဲမ့ၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်လၢဒၢးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤဃုာ်ဒီးနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤတဖၣ်(ပှၤလၢအဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူစှၤမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအယံာ်အထၢတဖၣ်)အခါန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤလၢအဆဲးဒီသဒၢအသးတဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢကဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်လီၤ
  • ဖဲတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ဆါအဆၢကတီၢ်
  • ဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူလၢအစၢ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်နၤလၢနကဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်ဖဲအိၣ်လၢကမျၢၢ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအဒွဲပူၤဒီးတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ချၢလၢတၢ်ကတံာ်ကတူးဖဲတၢ်အိၣ်ဘူးထိးဘၣ်န့ၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟးဆှဲးအီၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.
  • လၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်ဖဲ ပှၤတ၀ၢအပတီၢ် န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဒးမ့တမ့ၢ်ထီခံခါတခါခါန့ၣ်,ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဃာ်လၢအအိၣ်လၢထးလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲတၢ်မၤကစၢ်တဂၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲမ့တမ့ၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢတၢ်ကဖျီၣ်အီၤဖဲကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤအလိၤဒီးအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်လဲၤက့ၤတၢ်အတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အလီၢ်,တၢ်ဆါလဲးမး,ဒီးတၢ်လီၢ်အဂၤလၢအဒွဲပူၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်သူကမျၢၢ်အတၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤတၢ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.


မ့ၢ်တၢ်ကသူနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဒ်လဲၣ်တခါလဲၣ်

တၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအဂီၢ် (KN95 မ့တမ့ၢ် N95) န့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပှံၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်,ဒီးဖဲတၢ်မ့ၢ်ဖျီၣ်အီၤဘၣ်ဘၣ်ဖဲတၢ်သူအီၤဒီတကတီၢ်ညါန့ၣ်,ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢအပတီၢ်လၢအထီသ့ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢတၢ်ဘှီအီၤဒီးတၢ်ကံးညာ်မ့တမ့ၢ်တၢ်သူအီၤလၢတၢ်ကူးကွဲးတၢ်အခါအဂီၢ်ဒံးန့ၣ်လီၤ. နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအဂီၢ်တခါအတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤကစှၤလီၤဖဲတၢ်တဖျီၣ်ဃာ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤမ့တမ့ၢ်ဖဲနမ့ၢ်ဖျီၣ်အီၤတမူာ်တနီၢ်မ့တမ့ၢ်ဘ့ၣ်လီၤအီၤခဲအံၤခဲအံၤအခါန့ၣ်လီၤ. နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အကဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်သးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဂၤတဖၣ်ဖဲဃုထၢနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤတၢ်အဂီၢ်လၢအဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢလၢအဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. (CDC)

 • ဖဲကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ပှၤတဂၤလၢအဆူးဆါထီၣ်ဒီး COVID-19 အခါ
 • ဖဲနမ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤအါထီၣ်လၢတၢ်ကဆူးဆါထီၣ်နးနးကလဲာ်အဂီၢ်အခါ,အဒိန့ၣ်, ပှၤလၢအဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူစၢ်,သးပှၢ်အသးနံၣ်ဒိၣ်တဖၣ်,ဒီးပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးလၢအနးလီၤလီၤဆီဆီတနီၤန့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်မၤတခါလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးကမျၢၢ်လၢအနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးအါ,လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲပှၤကိးဂၤဒဲးမ့ၢ်တဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အခါန့ၣ်လီၤ. အဒိန့ၣ်,ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်ပဒၢးဒီးပှၤဆါတၢ်လၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်သူတၢ်စွဲအကျးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲအိၣ်လၢကဘီယူၤ,သိလ့ၣ်ပဒၢး,လ့ၣ်မ့ၣ်အူမ့တမ့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤလၢအဂၤတဖၣ်အလိၤ,လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်ယံာ်ထၢထၢလၢအိၣ်ဒီးပှၤအါဒံအါဂၤရဲၣ်လီၤအသးအခါန့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲနီၢ်ခိအတၢ်အိၣ်စီၤစုၤန့ၣ်တၢ်မၤအီၤတသ့မ့တမ့ၢ်နမ့ၢ်အိၣ်လၢပှၤအိၣ်အါကတံာ်ကတူးတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒွဲပူၤမ့တမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချလၢကမျၢၢ်အတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤတဖၣ်အပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲနမ့ၢ်တအိၣ်ဆိးချုးခံလိာ်သဒီး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.


တၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤတဖၣ်


[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်စီၤစုၤယံၤထီၣ်သး

တၢ်ဂီၤလၢပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်အသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. CDC အဂံၢ်ထံးတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သးလၢအဖိးမံန့ၣ်ကဲဒံးကျိၤကွာ်အကါဒိၣ်တဘိလၢတၢ်ကဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးန့ၣ်လီၤ


ဖဲအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒွဲပူၤအလီၢ်အကျဲတဖၣ်အပူၤအခါ

 • ပာ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ 6 ခီၣ်ယီၢ်လၢနၤဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ(တၢ်န့ၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်လီၢ်အလဲၢ်စုဒုၣ် 2 စုဒုၣ်အလဲၢ် န့ၣ်လီၤ).
 • ထီဘိန့ၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တဖၣ်ဖဲအိၣ်လၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အလီၢ်,၀ဲၤဒၢးတဖျၢၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်အဂၤအပူၤအခါတက့ၢ်.
 • သူဘၣ်ကသံၣ်ထံဒံးဒူးထွါစုဖဲနုာ်လီၤဆူကျးတဖျၢၣ်အပူၤမ့တမ့ၢ်မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဂၤတဖၣ်ဒီးဖဲနမ့ၢ်ဟးထီၣ်အခါတက့ၢ်.  


နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤလၢအအါတဖၣ်

 • တၢ်လီၤပျံၤလၢအအါအခီပညီမ့ၢ်၀ဲခွဲးယာ်တခါအါထီၣ်လၢတၢ်ကဆူးဆါထီၣ်ဒီး COVID-19 နးနးကလဲာ်ဖဲပှၤတဂၤမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်အခါ,ဒီးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးကကီခဲဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်အတၢ်အိၣ်သးအါထီၣ်လီၤ.
 • ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤလၢအဒိၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်ပှၤသးပှၢ်လၢအနံၣ်ဒိၣ်(သးနံၣ် 60+), ပှၤလၢအဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူစၢ်,မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအယံာ်အထၢအတၢ်အိၣ်သးတခါ,လီၤဆီဒၣ်တၢ်သးဖျၢၣ်အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ,ပသိၣ်အတၢ်ဆါဒီးသွံၣ်ဆၢဆံၣ်ဆၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ
 • နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤလၢအဒိၣ်တဖၣ်ကြၢးဟးဆှဲးပှၤကညီအတၢ်အိၣ်ဘူးထိးဘၣ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
   

တၢ်အိၣ်တံၢ်လိာ်သးအဂီၤတၢ်အိၣ်တံၢ်လိာ်အသး

ဖဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး,ကရူၢ်တဖၣ်,မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤကဲထီၣ်ပှၤအိၣ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး,လီၤဆီဒၣ်တၢ်တၢ်လီၢ်လၢအအံၣ်ဒီးအဆံး,အကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်လၢနကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢနပာ်ဃာ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤဃုခီၣ်ယီၢ်ယံၤဒီးပှၤအဂၤလၢတၢ်လီၢ်ကိးကနူၤဒဲးဆူညါသ့အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤအဂၤတဖၣ်မ့ၢ်ဟဲနုာ်လီၤဆူတၢ်လီၢ်တခါလၢအအံၣ်ဒီးအဆံးဒီးနပၢၤဃာ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤအယံၤ 6-ခီၣ်ယီၢ်မ့ၢ်တသ့လၢၤဘၣ်န့ၣ်,အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်နသုးကွံာ်နသးဆူတၢ်ဟးထီၣ်အလီၢ်မ့တမ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ်တက့ၢ်. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးနသုတကတာ်ထီဘၣ်နသးအဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်ဒီသဒၢအတၢ်ထိၣ်ဒွးဆူညါတဖၣ်

PDF ဖိးစထၢၣ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်နထုးန့ၢ်အီၤသ့လီၤ


တၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အတၢ်ထိၣ်ဒွးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအတီၤပတီၢ်တခါန့ၣ်တၢ်သူအီၤလီၤ,အဒိန့ၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဖဲဆူးဆါအခါ,သ့ကဆှီစုတဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤ,ကးဘၢတၢ်ကူးဒီးတၢ်ကဆဲတဖၣ်,မၤဘၣ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အိၣ်စီၤစုၤတက့ၢ်.
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ဒီသဒၢအဂီၢ်ဆူညါန့ၣ်ပာ်ဃုာ်တၢ်မၤစှၤလီၤပှၤပာ်ဃုာ်အနီၢ်ဂံၢ်တုၤလၢအပတီၢ်လၢအကဲထီၣ်သ့လၢတၢ်ကပာ်ဃာ်တၢ်ပူၤဖျဲး, မၤစှၤလီၤတၢ်နီၤသူသကိးတၢ်ဒိးသိလ့ၣ်တဖၣ်,ဟးဆှဲးတၢ်နီၤသူသကိးတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်,မၤကဆှီဒီးမၤသံတၢ်အဃူးအဃၢ်တဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤလၢတၢ်အမဲာ်ဖံးခိၣ်လၢတၢ်ညီနုၢ်ဖီၣ်အီၤတဖၣ်,မၤစှၤလီၤဖၣ်ဆါဒီးကလံၤကျါတၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်,သူဘၣ် PPE လၢအဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးတက့ၢ်.
 • ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ကထုးန့ၢ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါတၢ်ပနီၣ်တခါအဂီၢ် ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါအံၤ (လံာ်ပရၢအက့ၢ်အဂီၤ PDF, 148KB)တက့ၢ်.

 တၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤတဖၣ်

[ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်]