County Services           How Do I?     

Chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em

Trợ cấp có thể giúp thanh toán cho những người chăm sóc trẻ (trước đây gọi là "người chăm sóc ban ngày") trong thời gian cha mẹ/người chăm sóc đi làm hoặc tham gia vào hoạt động đủ điều kiện khác, cộng với thời gian đi lại hợp lý mỗi chiều.


High-Quality Child Care Program Survey

NYS OCFS wants to hear from you about what represents quality in child care.  See this flyer for more information (en Espanol)


Tiêu chí được hỗ trợ

Lưu ý:  Nếu bạn đang nhận Hỗ trợ tạm thời, vui lòng kiểm tra với nhân viên làm việc với bạn để xem bạn có đủ điều kiện nhận thanh toán chi phí chăm sóc con cái với trường hợp hiện tại của bạn không!

Các gia đình lao động kiếm được tới 300% mức nghèo đói liên bang (FPL) trên quy mô hộ gia đình của họ cũng sẽ được nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em.

Bảng câu hỏi mới về tính đủ điều kiện!

Hãy trả lời những câu hỏi ngắn sau để xem liệu bạn có được nhận được dịch vụ chăm sóc trẻ em với chi phí thấp hoặc miễn phí không nhé - chỉ mất chưa đầy 10 phút thôi! Tìm hiểu thêm về tính năng mới này do NYS OCFS cung cấp

Để biết thêm thông tin về cách tính Tổng thu nhập hàng tháng của bạn, vui lòng nhấp vào đây.


The following table shows the income limits that apply as of October 1st of 2023 and are valid through May 31st of 2024:

SMI 85% NYS

This chart shows the income limits that will apply as of June 1st of 2024 and are valid through May 31st of 2025:

SMI06012024

Các gia đình sau cũng có thể được nhận trợ cấp:

  • đang tham gia vào chương trình giáo dục đủ tiêu chuẩn
  • vô gia cư
  • nạn nhân của bạo lực gia đình
  • (các) phụ huynh đang tham gia vào chương trình điều trị lạm dụng chất kích thích đủ điều kiện
  • nhận nuôi con nhưng cha mẹ phải đi làm

Families in other circumstances may also qualify for a child care subsidy.  Contact us by phone at (607) 274-5612 or email to find out how we can help!  (If you have not heard back from us within 24 hours, please call at (607) 274-5612 for assistance.)


Gia đình đồng thanh toán

Các gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em có nghĩa vụ thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em của họ khoản đồng thanh toán hằng tuần của gia đình.  Khoản gia đình đồng thanh toán hằng tuần được tính bằng cách lấy tổng thu nhập hằng năm của hộ gia đình *trên mức nghèo đói liên bang*, nhân với 1% rồi chia cho 52 tuần.

The following table shows the income standards that apply as of October 1st of 2023 and are valid through May 31st of 2024:

FPL 2023

This chart shows the income standards that will apply as of June 1st of 2024 and are valid through May 31st of 2025:

SIS06012024

Khoản gia đình đồng thanh toán tối thiểu hằng tuần thường là 1,00 USD; tuy nhiên, một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt có thể được miễn khoản này,  chẳng hạn như  người vô gia cư, gia đình có các trẻ em cần được bảo vệ/chăm sóc phòng ngừa hoặc chỉ có quyền giám hộ/giám hộ tạm thời đối với một đứa trẻ.


Cách đăng ký

Có ba cách đăng ký để được nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em.

1. Nhấp vào đây  để tải xuống đơn đăng ký tiểu bang dưới dạng tệp PDF (đơn này không thể "điền vào" qua mạng; , cần phải in ra.) 2. Hãy gọi cho chúng tôi theo số 607-274-5612 để yêu cầu gửi đơn đăng ký bản cứng cho bạn qua đường bưu điện.
3. Trực tiếp đến nhận đơn đăng ký tại khu vực Tiếp nhận của Tòa nhà Dịch vụ Nhân sinh  trong trung tâm thành phố Ithaca của quận (địa chỉ là số 320 W. Martin Luther King, Jr./State Street; nhưng lưu ý bãi đậu xe công cộng của chúng tôi nằm trên phố Seneca, giữa Albany và Plain.)           

Có thể tải bản hướng dẫn hoàn thành đơn đăng ký dưới dạng tài liệu Word từ Văn phòng Dịch vụ Gia đình và Trẻ em của NY  tại đây

Lưu ý quan trọng #1  Ngoài đơn đăng ký đã hoàn thành, bạn cũng sẽ cần cung cấp bản sao của một số loại tài liệu hỗ trợ.  Danh sách hiện tại có thể được truy cập từ trang web  của chúng tôi dưới dạng tệp PDF tại đây

Lưu ý quan trọng số 2  Cha mẹ đang đi làm cũng sẽ cần gửi một Mẫu thông tin việc làm (tệp PDF ở đây) do chủ lao động của họ hoàn thành.

Bạn có thể gửi đơn đã hoàn thành và tài liệu cần thiết theo ba cách:

1. Drop off at the county's Human Services Building.
2. Email:  (click this link)  (If you have not heard back from us within 24 hours, please call at (607) 274-5612 for assistance.)
3. Mail to:   
      Child Care Assistance Program
      Tompkins County DSS
      320 West MLK Jr./State Street
      Ithaca, NY 14850


Thông tin thêm

For help finding a child care provider, please contact the Child Development Council at (607) 273-0259 or visit the 'find child care' page of their website.

If you're interested in becoming a child care provider, the Child Development Council can help.   Call (607) 273-0259 or visit the 'providers' page of their website.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ chăm sóc trẻ em được trợ cấp, vui lòng truy cập trang web củaVăn phòng Dịch vụ Gia đình và Trẻ em của NY:https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/


Bạn có thể tìm thấy thông tin về quyền của người nộp đơn/người nhận chương trình này và các chương trình hỗ trợ công cộng khác mà phòng của chúng tôi quản lý tại địa phương theo địa chỉ https://otda.ny.gov/programs/applications/5208.pdf.