County Services           How Do I?     

Dịch vụ thanh thiếu niên và gia đình

   (607) 274-5270

Sắp xếp tạm thời trong nhà nuôi dưỡng, nhà tập thể hoặc cơ sở dành cho trẻ em tạm thời không thể sống ở nhà. Cung cấp các dịch vụ phòng ngừa cho các gia đình và các dịch vụ cải tạo trước khi xét xử cho thanh thiếu niên.