County Services           How Do I?     

Dịch vụ bảo vệ trẻ em

Đường dây khẩn cấp về lạm dụng trẻ em: 1-800-342-3720 (miễn phí, 24 giờ/ngày)


Child Protective Services: (607) 274-5610

CPS sẽ đánh giá hoặc điều tra các báo cáo về lạm dụng và ngược đãi trẻ em, đồng thời cung cấp các dịch vụ bảo vệ/phòng ngừa cho gia đình và trẻ em.

Chương trình Kết nối Cộng đồng của Tổ chức Từ thiện Công giáo trợ giúp và hỗ trợ các bậc cha mẹ đang trải qua quá trình CPS và hoặc những người gửi con cái của họ vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, vui lòng gọi số 272-5062 và bấm phím 28.