County Services           How Do I?     

Dịch vụ bảo vệ người lớn

(607) 274-5323

Điều tra các báo cáo về lạm dụng/bỏ rơi người lớn, đồng hành quản lý tài chính, quản lý hồ sơ và can thiệp pháp lý cần thiết để bảo vệ người lớn có nguy cơ.

Thông tin về tài nguyên và tính đủ điều kiện:  Câu hỏi thường gặp về dịch vụ bảo vệ người lớn


 

Tài nguyên và liên kết hữu ích

Quản trị an ninh xã hội

Tompkins County Office of the Aging: https://www.tompkinscountyny.gov/cofa

Sức khỏe tinh thần:

Tài nguyên nhà ở

Thông tin và tài nguyên tích trữ

https://hoarding.iocdf.org/

https://www.adaa.org/understanding-anxiety/obsessive-compulsive-disorder-ocd/hoarding-basics