County Services           How Do I?     

Dịch vụ xã hội - Medicaid

Medicaid Programs - Information: (607) 274-5244
New York State of Health: 1-855-355-5777 or https://nystateofhealth.ny.gov
Medicaid Transportation: 1-866-753-4543
Medicaid Managed Care: (607) 274-5245

Medicaid là chương trình hỗ y tế trợ dựa trên thu nhập dành cho người có điều kiện khác nhau. Các tiêu chuẩn về thu nhập và tài nguyên sẽ có sự khác biệt tùy vào độ tuổi, sức khỏe, quy mô hộ gia đình và các khoản chi tiêu nhất định của hộ gia đình. Tùy vào loại dịch vụ y tế cần thiết, một số ứng viên sẽ không cần cung cấp thông tin về nguồn lực; hoặc họ có thể cung cấp văn bản chứng minh các nguồn lực của gia đình mình. Phạm vi bảo hiểm của Medicaid kéo dài từ dịch vụ chăm sóc tại nhà bởi điều dưỡng viên lành nghề đến dịch vụ chăm sóc y tế thông thường. Medicaid có thể thanh toán cả phí bảo hiểm y tế, bao gồm Medicare. Medicaid có thể thanh toán một phần trong một số trường hợp.


Bạn có thể tìm thấy thông tin về quyền của người nộp đơn/người nhận chương trình này và các chương trình hỗ trợ công cộng khác mà phòng của chúng tôi quản lý tại địa phương theo địa chỉ https://otda.ny.gov/programs/applications/5208.pdf.