County Services           How Do I?     

Dịch vụ hỗ trợ trẻ em

To contact someone locally concerning Child Support Services, please call 607-274-5229.


Đường dây trợ giúp dịch vụ khách hàng của NYS 1-888-208-4485

Hỗ trợ cha mẹ nuôi con trong việc thiết lập quan hệ cha con cho trẻ em sinh ngoài giá thú; làm việc để thiết lập các lệnh của tòa án liên quan đến trách nhiệm hỗ trợ nuôi con của cha mẹ không giám hộ; thực thi các lệnh cấp dưỡng con cái thông qua các phương pháp truy thu có thể bao gồm việc cưỡng chế thu nhập đối với tiền lương và trợ cấp thất nghiệp của cha mẹ vắng mặt và tịch thu tiền hoàn thuế thu nhập và tiền trúng xổ số; nhận và giải ngân các khoản thanh toán cấp dưỡng con cái.