County Services           How Do I?     

Gửi email đến Sở Dịch vụ Xã hội Quận Tompkins

Biểu mẫu này sẽ cho phép quý vị gửi email cho Dịch Vụ Xã Hội. Vui lòng ghi tên của quý vị và bất kỳ thông tin liên lạc nào khác trong phần nội dung.

2 + 3 =
Giải bài toán đơn giản ở trên và nhập kết quả vào đây. Ví dụ: 1+3 = 4 thì nhập 4.