County Services           How Do I?     

Dịch vụ xã hội - Chương trình hỗ trợ năng lượng gia đình

Home Energy Assistance Program (HEAP): (607) 274-5264

Chương trình này của Liên bang giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp chi trả được chi phí năng lượng vốn đắt đỏ trong sinh hoạt gia đình. Tiêu chuẩn đối với thu nhập và tài nguyên sẽ thay đổi hằng năm.
Khoản trợ cấp một lần hằng năm này sẽ được cấp dựa vào phương thức sưởi ấm của hộ gia đình.
Hỗ trợ khẩn cấp cũng có sẵn.


Bạn có thể tìm thấy thông tin về quyền của người nộp đơn/người nhận chương trình này và các chương trình hỗ trợ công cộng khác mà phòng của chúng tôi quản lý tại địa phương theo địa chỉ https://otda.ny.gov/programs/applications/5208.pdf.