County Services           How Do I?     

Dịch vụ xã hội - Hỗ trợ lương thực

Hỗ trợ thực phẩm (Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung)

(607) 274-5201

Trước đây được gọi là Phiếu thực phẩm, chương trình SNAP của liên bang cung cấp trợ cấp hằng tháng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp để mua thực phẩm. Các tiêu chuẩn về thu nhập và tài nguyên sẽ có sự khác biệt tùy vào độ tuổi, sức khỏe, quy mô hộ gia đình và các khoản chi tiêu nhất định của hộ gia đình.

Bạn hoặc người đại diện được ủy quyền của bạn có thể đăng ký SNAP trực tuyến tại https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin  hoặc điền thủ công vào biểu mẫu do Tiểu bang New York quy định và gửi qua đường bưu điện hoặc đến đưa tận nơi tại Sở Dịch vụ Xã hội.

Các liên kết sau chứa thông tin quan trọng:

Để biết thêm thông tin -- bao gồm cách nộp đơn khiếu nại nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử -- hãy nhấp vào đây  để biết trang SNAP trên trang web của Văn phòng Hỗ trợ Người khuyết tật và Gia đình của bang New York.


Bạn có thể tìm thấy thông tin về quyền của người nộp đơn/người nhận chương trình này và các chương trình hỗ trợ công cộng khác mà phòng của chúng tôi quản lý tại địa phương theo địa chỉ https://otda.ny.gov/programs/applications/5208.pdf.