County Services           How Do I?     

Ban Y tế Quận Tompkins

CUỘC HỌP CỦA BAN Y TẾ QUẬN

Điều 3, tiêu đề III, mục 343, Luật Y tế Công cộng


Ngày họp


Chương trình họp, bộ tài liệu họp, biên bản họp

2024
Ngày 23 tháng 1 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Ngày 27 Tháng 2 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Meeting Canceled
Ngày 26 tháng 3 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Ngày 23 tháng 4 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Ngày 28 tháng 5 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Ngày 25 tháng 6 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Ngày 23 tháng 7 Agenda | Packet | Minutes
Tháng 8 năm 27 Agenda | Packet | Minutes
Ngày 24 tháng 9 Agenda | Packet | Minutes
Ngày 22 tháng 10 Agenda | Packet | Minutes
Tháng 11 Merged with December meeting
Ngày 3 tháng 12 Agenda | Packet | Minutes

 


 

2018

2019

2020

2021

Tháng 1 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp (6 MB) | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 2 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Đã huỷ | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 3 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Đã huỷ Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 4 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Đã huỷ Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 5 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 6 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 7 Cuộc họp đã huỷ Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản Ban Điều hành Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 8 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 9 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 10 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp
Tháng 11 Gộp lại với cuộc họp tháng 12 Gộp lại với cuộc họp tháng 12 Gộp lại với cuộc họp tháng 12 Gộp lại với cuộc họp tháng 12
Tháng 12 Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp Chương trình họp | Bộ tài liệu họp | Biên bản họp